Kategoriarkiv: SSAG

Nytt nummer av kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2023, Vol. 6, Issue 1, “The Future of Diversity”

Dear SSAG-members

We have the pleasure to annonce the publication of the new issue of kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology. We think the thematic focus on “The fear among us”, explored from various ethnographic and cultural contexts is particularly relevant. We are also happy to see a paper by my fellow Editor-in-Chief Jörgen Hellman from his new field research in Sweden.

Please spread the word. kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology is truly open access. Always. Everywhere. And for Everyone.

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2023, Vol. 6, Issue 2 “The Fear Among Us”
https://kritisketnografi.se/
Download as full text

Introductory Note by the Editors-in-Chief
Sten Hagberg and Jörgen Hellman

THE FEAR AMONG US

The fear among us: Constructing dangerous others
Anna Gustafsson and Eva-Maria Hardtmann

Hindu nationalist statecraft, dog-whistle legislation, and the vigilante state in contemporary India
Kenneth Bo Nielsen, M. Sudhir Selvaraj and Alf Gunvald Nilsen

The other within: Reflections on fieldwork in Ukraine before the Russian full-scale invasion
Per Ståhlberg

Warning! Old age ahead!
Anna Gustafsson

Turning danger upside down: The prison abolition movement in the US
Eva-Maria Hardtmann

BRICOLAGE

A day at the office: In and out of diversity
Jörgen Hellman

Lärarpris till Sofie Nilsson

Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG, som bland annat har i uppgift att främja forskning och utbildning inom ämnesområdet geografi samt att verka för att stärka geografins ställning i samhället, utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi. Priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geografilärare verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan och som utför sitt arbete med stor skicklighet.

Lärarskicklighet som premieras med detta pris innebär att undervisa i geografi utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med priset uppmärksammas lärare med engagemang för sitt ämne, vilja att använda olika geografiska metoder och verktyg samt utveckla sin undervisning i syfte att skapa intresse och engagemang hos eleverna för geografiska frågor.

Priset denna gång är på 30 000 kronor, och möjliggörs av SSAG’s fonder.

Årets pristagare Sofie Nilsson är en entusiastisk och väldigt skicklig lärare som undervisar i bland annat geografi på Vålbergsskolan i Karlstad. Hon lyfter geografiämnet inom skolans ämnesgrupp och i kommunens ämnesnätverk för förstelärare och SO-lärare. Efter att gått en forskarskola med inriktning på digitalisering och geografididaktik och efter licentiatexamen har hon fortsatt med forskarstudierna. Genom detta fortsätter Sofie att bidra med material från relevant geografisk forskning till skolan och kommunens ämnesgrupper. Sofie bidrar även till skolans skolutvecklingsarbete på en övergripande nivå, i form av kollegiala samtalsmodeller som leder till arbetslagsutveckling. Sofie har ett stort intresse för klimatfrågor, hållbar utveckling och framtidsutmaningar och hur detta kan hanteras i geografiundervisningen. Sofie ser att det ofta är en stor utmaning för lärare att kunna hantera elevgrupper där klimatfrågan kan polarisera olika elevgrupper. Här menar Sofie att geografiämnet har en viktig och central uppgift. Sofie är således en mångfacetterad lärare med många strängar på sin lyra och hanterar detta med engagemang och skicklighet både inom skolan och i olika uppdrag som uppskattad föredragshållare.

Extra möte i SSAG 30 januari 2024

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till ett extramöte 30/1 2024

Extramöte tisdagen den 30 januari 2024 kl. 18.00–18.30. Endast Zoom-möte. Öppet för alla SSAG medlemmar och det är önskvärt att ni deltar. De SSAG medlemmar utöver styrelsen som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 28 januari 2024 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl.

Mötets dagordning

§ 1. Mötet öppnas.

§ 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning.

§ 4. Stadgeändringar. De vid tidigare årsmöte aviserade, behandlade och beslutade stadgeändringarna måste tas igen vid detta ett andra extra möte. Det gäller uppdaterade och moderniserade skrivningar i stadgarna för att möta upp till nya regler och förordningar.

§ 5. Beslut om Stadgeändringar.

§ 6. Övriga frågor.

§ 7. Mötet avslutas.

Hjärtligt Välkomna på Zoom

För styrelsen;
Madeleine Bonow, ordf. SSAG
Jonas Åkerman, sekr. SSAG

Nominering till Alfortska priset

Till prefekter, professorer, docenter och lektorer vid landets naturgeografiska universitetsinstitutioner samt institutioner där naturgeografi ingår.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

SSAG:s styrelse uppskattar er hjälp med nominering av kandidater för Alfortska priset 2023, vilket kommer att delas ut vid Vega-middagen 22 april 2024.

Vi ber er distribuera denna inbjudan och/eller att nominera pristagare inom er institution. Endast avhandlingar inom det naturgeografiska ämnesområdet publicerade under 2023 kan nomineras.

Det krävs inget speciellt format på nomineringarna men max 2 A4 sidor kan ses som en riktlinje. Handledare, prefekter, studierektorer. professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Tidigare pristagare kan sökas på SSAG’s hemsida eller i tidskriften YMER.

Nomineringen ska vara styrelsen och SSAG’s sekreterare Doc. Jonas Åkerman, jonas.akerman@nateko.lu.se med cc. per.schubert@mau.se och lina.polvi@umu.se tillhanda senast fredag 19/1 2024. Förutom nominering med motivering via mejl måste 3 kopior av avhandlingen bifogas till adressen nedan. (Finns avhandlingen digitalt går det naturligtvis bra med bara en länk)

Priset grundar sig i en donation från dir. Sven Alfort.

Med vänlig hälsning,
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

SSAG’s Sekreterare
Docent H. Jonas Åkerman

Adress för inskickande av kopia av avhandlingen

Tre ex till:
Doc. Jonas Åkerman
Inst. för naturgeografi och Ekosystemvetenskap
Sölvegatan 12 (hämtställe 16)
223 62 Lund

Årsmöte i SSAG 20 november 2023

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte för 2023.

Måndagen den 20 november 2023 kl. 18 – ca 21. Antropologen SU, B600 seminarierum – hus B, vån sex, Frescati, Södra huset.

1. Med Tunnelbana från T-Centralen räknat, med destination Mörby centrum. Stig av vid Universitetet. Gå rakt fram från utgången (där det finns en karta). Du ska till Södra huset (mindre än fem minuters promenad). Gå in i hus B. Du befinner dig då på plan 4.

2. Taxi. Universitetet i Frescati, Södra huset, Universitetsvägen 10 B”. Be chauffören köra fram till ingången till hus B, södra sidan av byggnaderna. Du kommer då in på plan 2,

3. Buss ta buss 50 norrut. Gå av vid Universitetet södra. Södra huset, där institutionen är belägen, ligger på samma sida av vägen som busshållplatsen. Det är mindre än två minuters promenad från hållplatsen till Södra huset. Gå in i hus B, antingen på norra sidan (huvudentrén, plan 4), eller på södra sidan (plan 2). I alla fallen tar du hissen till plan 6.

*SSAG medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 17 november 2023 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl. OBS att bara medlemmar i SSAG får tillträde till detta!

Årsmötets dagordning
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
§ 5 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet.
§ 8 Val av funktionärer inkl. hedersmedlemmar.
§ 9 Val av SSAG firmatecknare för 2024.
§ 10 Val av revisorer.
§ 11 Tillsättande av valberedning.
§ 12 Stadgeändringar.
§ 13 Medaljer, Vegadagen 2024.
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötet avslutas

Efter årsmötet hålls en enkel eftersits med snacks o dryck där Lektor Per Schubert Malmö Universitet ger en ”Rapport från SSAG’s Svalbardsexkursion i juli 2023”.

Hjärtligt Välkomna

För styrelsen;

Madeleine Bonow
Ordf. SSAG

Jonas Åkerman
Sekr. SSAG

Nytt nummer av kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2023, Vol. 6, Issue 1, “The Future of Diversity”

Dear all,

The new issue of kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology 2023, Vol 6, Issue 1, is now published.
kritisk etnografi is accessible online. Always. Everywhere. And for Everyone.

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2023, Vol. 6, Issue 1, “The Future of Diversity”
Download as full text

Introductory Note by the Editors-in-Chief
Sten Hagberg and Jörgen Hellman

THE FUTURE OF DIVERSITY

Threats to diversity in the shadow of Anthropocene overheating: A biosemiotic perspective
Thomas Hylland Eriksen

The homogenisation of diversity: Processes selecting for biocultural generalism in the Anthropocene
Alf Hornborg

Relating to the river: New bio-cultural diversities in human engagements with water
Veronica Strang

Conservation as homogenisation? Socio-spiritual-ecological futures and collaborative relations
Paige West

BRICOLAGE

Memory making, memory marketing: Mobile films, social media, and popular struggle in Burkina Faso
Sten Hagberg

PERSPECTIVES

Swedish anthropology in the rear view mirror: Before 1960
Ulf Hannerz

Nytt nummer av kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2022, Vol. 5, Issue 1-2, “Is Europe Skilling for Sustainable Food?”

We have the pleasure to inform you that the 2022, 5(1-2) issue of kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology is now published. “Is Europe skilling for sustainable development?” is the key question asked, by Guest Editors Maris Boyd Gillette and Cristina Grasseni. Five papers seek to address this question in a stimulating way in the thematic section. In the “Bricolage” section we have one paper on fatherhood in the Faroe Islands, and another on drought and the terroir approach in Angola. In the new section “Perspectives”, Grasseni and collaborators present the Food Citizen?-project.

As always, kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology is truly open access. Always, Everywhere, and For Everyone.

kritisketnografi.se
kritisketnografi.se/2022-2

Bonne lecture!

Sten Hagberg and Jörgen Hellman
Editors-in-Chief
kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

Nominering för Alfortska priset senast 20/1 2023

Till prefekter, professorer, docenter och lektorer vid landets naturgeografiska universitetsinstitutioner samt institutioner där naturgeografi ingår.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

SSAG:s styrelse uppskattar er hjälp med nominering av kandidater för Alfortska priset 2022, vilket kommer att delas ut vid Vega-middagen 21 april 2023.

Vi ber er distribuera denna inbjudan att nominera pristagare inom er institution. Endast avhandlingar inom det naturgeografiska ämnesområdet publicerade under 2022 kan nomineras.

Det krävs inget speciellt format på nomineringarna men max 2 A4 sidor kan ses som en riktlinje. Handledare, prefekter, studierektorer. professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Tidigare pristagare kan sökas på SSAG’s hemsida. https://www.ssag.se eller i tidskriften YMER.

Nomineringen ska vara styrelsen SSAG sekreterare Doc. Jonas Åkerman, jonas.akerman@nateko.lu.se med cc. per.schubert@mau.se och lina.polvi@umu.se tillhanda senast fredag 20/1–2023. Förutom nominering med motivering via mejl måste 3 kopior av avhandlingen bifogas till adressen nedan.

Priset grundar sig i en donation från dir. Sven Alfort.

Adress för inskickande av kopia av avhandlingen:

Tre ex till;
Doc. Jonas Åkerman
Inst. för naturgeografi och Ekosystemvetenskap
Sölvegatan 12 (hämtställe 16)
22362 Lund

Nominering för Alfortska priset (PDF)

SSAG:s årsmöte 2022

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte för 2022.

Tisdagen den 22 november 2022 kl. 18 – ca 20. De Geer-salen. Plan 3 i U-huset i Geovetenskapens hus, Frescati. (T-bana: Universitetet).

Medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 20 november 2022 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl. OBS att bara medlemmar i SSAG får tillträde till detta!

Årsmötets dagordning
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
§ 5 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet.
§ 8 Val av funktionärer inkl. hedersmedlemmar.
§ 9 Val av SSAG firmatecknare för 2023.
§ 10 Val av revisorer.
§ 11 Tillsättande av valberedning.
§ 12 Stadgeändringar.
§ 13 Medaljer, Vegadagen 2023.
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötet avslutas

Efter årsmötet hålls en enkel eftersits med snacks o dryck där Dr. Bea Uusma föreläser om ”Analyser med Andreé material”.

Hjärtligt välkomna!

För styrelsen,

Madeleine Bonow
Ordf. SSAG

Jonas Åkerman
Sekr. SSAG