Kategoriarkiv: SSAG

Nytt nummer av kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2023, Vol. 6, Issue 1, “The Future of Diversity”

Dear all,

The new issue of kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology 2023, Vol 6, Issue 1, is now published.
kritisk etnografi is accessible online. Always. Everywhere. And for Everyone.

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2023, Vol. 6, Issue 1, “The Future of Diversity”
Download as full text

Introductory Note by the Editors-in-Chief
Sten Hagberg and Jörgen Hellman

THE FUTURE OF DIVERSITY

Threats to diversity in the shadow of Anthropocene overheating: A biosemiotic perspective
Thomas Hylland Eriksen

The homogenisation of diversity: Processes selecting for biocultural generalism in the Anthropocene
Alf Hornborg

Relating to the river: New bio-cultural diversities in human engagements with water
Veronica Strang

Conservation as homogenisation? Socio-spiritual-ecological futures and collaborative relations
Paige West

BRICOLAGE

Memory making, memory marketing: Mobile films, social media, and popular struggle in Burkina Faso
Sten Hagberg

PERSPECTIVES

Swedish anthropology in the rear view mirror: Before 1960
Ulf Hannerz

Nytt nummer av kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 2022, Vol. 5, Issue 1-2, “Is Europe Skilling for Sustainable Food?”

We have the pleasure to inform you that the 2022, 5(1-2) issue of kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology is now published. “Is Europe skilling for sustainable development?” is the key question asked, by Guest Editors Maris Boyd Gillette and Cristina Grasseni. Five papers seek to address this question in a stimulating way in the thematic section. In the “Bricolage” section we have one paper on fatherhood in the Faroe Islands, and another on drought and the terroir approach in Angola. In the new section “Perspectives”, Grasseni and collaborators present the Food Citizen?-project.

As always, kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology is truly open access. Always, Everywhere, and For Everyone.

kritisketnografi.se
kritisketnografi.se/2022-2

Bonne lecture!

Sten Hagberg and Jörgen Hellman
Editors-in-Chief
kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology

Nominering för Alfortska priset senast 20/1 2023

Till prefekter, professorer, docenter och lektorer vid landets naturgeografiska universitetsinstitutioner samt institutioner där naturgeografi ingår.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) möjlighet att dela ut det Alfortska priset på 40 000 kr till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling. Detta är ett stipendium, vilket innebär att den nydisputerade får priset att disponera helt efter eget önskemål och det skall inte in i någon institutions ekonomi. Avgörande vid bedömning av pristagare är att avhandlingens frågeställning är av stort intresse och att såväl projektet som avhandlingens utformning är av utomordentlig kvalitet.

SSAG:s styrelse uppskattar er hjälp med nominering av kandidater för Alfortska priset 2022, vilket kommer att delas ut vid Vega-middagen 21 april 2023.

Vi ber er distribuera denna inbjudan att nominera pristagare inom er institution. Endast avhandlingar inom det naturgeografiska ämnesområdet publicerade under 2022 kan nomineras.

Det krävs inget speciellt format på nomineringarna men max 2 A4 sidor kan ses som en riktlinje. Handledare, prefekter, studierektorer. professorer, docenter och lektorer kan nominera.

Tidigare pristagare kan sökas på SSAG’s hemsida. https://www.ssag.se eller i tidskriften YMER.

Nomineringen ska vara styrelsen SSAG sekreterare Doc. Jonas Åkerman, jonas.akerman@nateko.lu.se med cc. per.schubert@mau.se och lina.polvi@umu.se tillhanda senast fredag 20/1–2023. Förutom nominering med motivering via mejl måste 3 kopior av avhandlingen bifogas till adressen nedan.

Priset grundar sig i en donation från dir. Sven Alfort.

Adress för inskickande av kopia av avhandlingen:

Tre ex till;
Doc. Jonas Åkerman
Inst. för naturgeografi och Ekosystemvetenskap
Sölvegatan 12 (hämtställe 16)
22362 Lund

Nominering för Alfortska priset (PDF)

SSAG:s årsmöte 2022

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte för 2022.

Tisdagen den 22 november 2022 kl. 18 – ca 20. De Geer-salen. Plan 3 i U-huset i Geovetenskapens hus, Frescati. (T-bana: Universitetet).

Medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 20 november 2022 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl. OBS att bara medlemmar i SSAG får tillträde till detta!

Årsmötets dagordning
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
§ 5 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet.
§ 8 Val av funktionärer inkl. hedersmedlemmar.
§ 9 Val av SSAG firmatecknare för 2023.
§ 10 Val av revisorer.
§ 11 Tillsättande av valberedning.
§ 12 Stadgeändringar.
§ 13 Medaljer, Vegadagen 2023.
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötet avslutas

Efter årsmötet hålls en enkel eftersits med snacks o dryck där Dr. Bea Uusma föreläser om ”Analyser med Andreé material”.

Hjärtligt välkomna!

För styrelsen,

Madeleine Bonow
Ordf. SSAG

Jonas Åkerman
Sekr. SSAG

SSAG-exkursion till Svalbard i juli 2023

Exkursion med focus på högarktisk miljö i det område på jorden som redan har jordens kraftigaste temperaturhöjning orsakad av klimatförändringen.

Vi exkurerar på Svalbards västkust med Isfjord Radio som utgångspunkt. Härifrån gör vi dagsturer till fots och med mindre båt. Docent Jonas Åkerman, som forskat i området sedan 1972, är huvudguide och han kommer att vara assisterad av yngre forskare från Lunds universitet och lokala guider.

Exkursion till Svalbard (PDF)

Ett tvetydigt arv

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi inbjuder till seminarium om Gustaf Retzius och Anna Hierta-Retzius.

Dag och tid: Torsdagen den 13 oktober, 2022, kl. 18.00–20.30.

Plats: Högbomssalen, Geovetenskapens hus (hus U, plan 3), Svante Arrhenius väg 12, Frescati, Stockholms universitet, Stockholm (T-bana: Universitetet, busshållplats: Universitetet norra).

Gustaf Retzius (1842–1919) och hans hustru Anna Hierta-Retzius (1841–1924) var personer med en central plats i historieskrivningen för såväl Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), Stockholms universitet och det s.k. Spökslottet (Schefflerska palatset på Drottninggatan). De lämnade efter sig ett tvetydigt eftermäle. De hade både varit liberala och socialt engagerade förkämpar för arbetarnas och kvinnornas sak och drivit kontroversiell skallmätningsforskning, som kommit att ingå i historiken kring svensk rasism.

Vid detta seminarium presenterar professor Nils Uddenberg sin bok Skallmätaren: Gustaf Retzius – hyllad och hatad (2019) och författaren Gerda Helena Lindskog berättar om sin kommande bok kring Anna Hierta-Retzius Mellan triumfer och nederlag. Vi hoppas både få bekanta oss med familjen Retzius omspännande intressefält, men också få diskutera de etiska problem som ligger i hanteringen av familjens efterlämnade intellektuella arv, i ljuset av samtida värderingar. Professor Sten Hagberg, tidigare ordförande i SSAG, modererar. I pausen bjuder vi på fika. Ingen föranmälan krävs!

Varmt välkomna!

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Inbjudan (pdf)

Geografdagarna 2022

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till 2022 års Geografdagar den 1-2 november.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning. Geografdagarna arrangeras av Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet i samarbete med Geografilärarnas Riksförening och med stöd av SSAG (Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi). Det avslutande kollokviet som ingår i konferensen arrangeras av Nationalkommittén i Geografi med stöd av Kungliga Vetenskapsakademin.

Geografdagarna startar den 1 november kl. 09.30 med registrering och kaffe i Lokstallarna, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A. Sessionerna börjar 10.15 och hålls i Ekonomikums lokaler Geografdagarna avslutas den 2 oktober kl. 15.30. I programmet ingår föreläsningar (Keynote), workshops och bokbord posterutställning.

Keynotes

Péter Bagoly-Simó
Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut, Didaktik der Geographie Sustainableography
On Geographical Knowledge and Sustainable Development

Clare Brooks
Professor of Education, University College London, Institute of Education
Becoming a geography teacher in this day and age: how spatial theory can help

Gabriel Bladh
Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet
Geografi – ett bildningsämne för den antropocena tidsåldern

Ninis Rosqvist (värd: Nationalkommittén i Geografi)
Professor i Geografi med naturgeografisk inriktning, Stockholms universitet
Om Rennäringens problem med varmare vintrar

Workshops

Geografilärarutbildare från högskolor och universitet samt Lantmäteriet genomför workshops i parallella sessioner med teman kring aktuella frågeställningar i utbildning och forskning

  • Lantmäteriet: Geoskolan – i undervisningens tjänst (1 och 2 november)
  • Fältstudier i Geografiundervisningen
  • Om de Nationella proven i Geografi, EDU, Uppsala universitet

Poster, utställning, bokbord

Representanter från Lantmäteriet presenterar och diskuterar möjligheter att använda kartor i undervisningen, och presenterar bland annat Geoskolan. SSAG informerar om verksamheten. Möt editor för Geografiska Annaler.

Kollokvium

Nationalkommittén i Geografi håller sitt årliga kollokvium, samt delar ut pris till årets geografilärare i samarbete med SSAG.

Praktisk information

Konferensavgift är:

  • Normal avgift: 1200 kr exklusive moms för statliga myndigheter eller 1500 kr inklusive moms för övriga
  • Reducerad avgift för medlemmar i Geografilärarnas Riksförening: 900 kr exklusive moms för statliga myndigheter eller 1125 kr inklusive moms för övriga

Betalning sker via faktura eller via Swish.

I denna avgift ingår konferensavgift, luncher, kaffe och konferensmiddag.

Anmälan

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/62040

Mer information

Geografdagarna 2022 (PDF)

Alfortpriset 2021 till Julia Kelly

Julia Kelly, Lunds universitet, tilldelas Alfortpriset på 40 000 kr för år 2021 för avhandlingen ”Carbon exchange in boreal ecosystems: upscaling and the impacts of natural disturbances”.

Sedan 1977 har Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delat ut det Alfortska priset till en nyligen disputerad forskare som skrivit en mycket bra naturgeografisk avhandling.

Julia Kelly’s avhandling fokuserar på boreala ekosystem i Skandinavien, utvecklar fjärranalysmetoder för kvantifiering av kolbalans i våtmarker och undersöker effekter på CO2- och CH4-flöden i samband med skogsbränder. Julia Kelly’s avhandling är renodlad naturgeografisk och undersöker växthusgasers flödes dynamik, resultat och inverkan i samband med nutida extrema klimatrelaterade händelser i det boreala landskapet. Boreala skogar och boreala torvmarker spelar ju en nyckelroll i den globala kolcykeln eftersom de lagrar minst 20 % av allt kol från markbiosfären. Förbättrad förståelse av utbyten av kol (i form av koldioxid, CO2) mellan dessa landytor, växtlighet och atmosfär är avgörande för mitigation och adaptation till rådande klimatförändringar. Dessa CO2-utbyten på global skala är cirka tio gånger större än mängden CO2 som släpps ut från förbränning av fossila bränslen. Då de boreala ekosystemen utsätts för förändringar i klimatet i snabbare takt än de flesta övriga resulterar detta i temperatur- och nederbördsförändringar samt att frekvensen av extrema händelser, som torka och bränder, ökar.

Julia Kellys avhandlingsarbete är direkt kopplad till forskningen kring den pågående klimatförändringen, en av 2000-talets största samhällsutmaningar. Hon utvecklade ett nytt tillvägagångssätt för att övervaka och bedöma CO2-utsläpp och sänkor från landytor över flera rumsliga skalor. Dessa förbättrade prognoser för hur boreala ekosystem kommer att reagera på klimatförändringarna är avgörande för att bättre förstå processerna kring CO2-utsläppen.

Julia Kelly har med detta bidragit väsentligt till utvecklingen av kunskap och metodik inom den moderna naturgeografin.