Hedinfonden

Stadgarna antagna den 18 februari 1910

§ 1.
Hedinfondens ändamål är att stödja svensk geografisk forskning huvudsakligen inom Sverige.

§ 2.
Av den årliga räntebehållningen användes:
minst en femtedel till kapitalets förökande,
övriga räntemedel till ett eller flera stipendier.
Medel, som icke till stipendium utgått, läggas till kapitalet.

§ 3.
Ansökan om stipendium, åtföljd av uppgiften om planen för undersökningen, den för densamma beräknade tiden och kostnaden samt det önskade understödets storlek, inlämnas till styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

Stipendiat åligger att, så snart resan är avslutad, till Sällskapet ingiva meddelande om dennas förlopp.

§ 4.
Efter prövning av inkomna ansökningshandlingar bestämmer styrelsen, huruvida det för året tillgängliga stipendiebeloppet skall delas och i ty fall storleken av varje stipendium samt nämner före april månads utgång en eller flera stipendiater.

§ 5.
Ändringar i dessa stadgar kunna göras endast försåvitt de icke strida mot bestämmelserna i § 1.

Ändringsförslag inlämnas till Sällskapets sekreterare före oktober månads utgång, varefter styrelsen till novembersammankomsten avgiver sitt utlåtande. Vid sammankomsten i december fattar Sällskapet beslut i frågan.