Professor David R. Montgomery tilldelas Vegamedaljen

Professor David R. Montgomery.

2020 års Vegamedalj tilldelas David R. Montgomery, professor vid Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, Seattle, USA, för hans stora insatser för naturgeografi, särskilt då för insatserna inom det geomorfologiska fältet. Montgomery leder nu den mycket framgångsrika forskargruppen i geomorfologi vid University of Washington där han utvecklat forskningen inom både teoretisk geomorfologi och dess tillämpning, vilket har stor relevans för miljö- och jordbruksproblem. Han har skrivit över 200 vetenskapliga artiklar och hans forskning har fått ett mycket stort genomslag i forskarsamhället. Han är även en mycket uppskattad författare av populärvetenskap med fokus på geomorfologi (erosion, näringsläckage, sedimentation) som ett aktuellt samhällsproblem. Också inom folkbildningen om hållbart jordbruk är han framstående och hans populärvetenskapliga böcker har rönt stor uppmärksamhet. Han har också skrivit läromedel för utbildningen av nya generationer geomorfologer.

Medaljen kommer att delas ut av SSAG:s högste beskyddare, H.M. Konungen, den 23 april 2020 på Kungliga slottet i Stockholm. Vegadagen 2020 är inställd.

Professor emerita Margareta Ihse och professor emerita Karna Lidmar-Bergström tilldelas båda Johan August Wahlbergs medalj i guld

Professor emerita Karna Lidmar-Bergström.

SSAG har beslutat att tilldela professor emerita Margareta Ihse, Stockholms universitet, och professor emerita Karna Lidmar-Bergström, Stockholms universitet, var sin Johan August Wahlbergs medalj i guld för deras respektive stora och banbrytande insatser för forskningen i naturgeografi. SSAG vill med medaljerna också uppmärksamma deras roll som tidiga kvinnliga föregångare, dels inom sina respektive fält, dels inom naturgeografin som helhet.

SSAG har beslutat tilldela professor emerita Margareta Ihse Johan August Wahlbergs medalj i guld för hennes stora insatser inom naturgeografin, särskilt då för insatserna inom fjärranalys, landskapsanalys och övervakning samt utvärdering av biodiversitet inom olika ekosystem. Ett speciellt viktigt område är vegetationskartering och biotopförändingar som indikatorer på miljöförändringar och hot i samband med klimatets dynamik. Margareta Ihse har tidigt utvecklat ny fjärranalys- och GIS-metodik för tillämpningar med stor relevans för miljö- och samhällsproblem i den alltmer skärpta problematiken kring klimatförändringarna. Margareta Ihses verksamhet har rönt mycket stort genomslag i forskarsamhället och inom olika samhällstillämpningar, i Sverige och internationellt. Margareta Ihse har genom ett mycket aktivt arbete inom det svenska administrativa samhället samt nationella och internationella icke-statliga organisationer föredömligt lyft fram naturgeografins betydelse i det moderna samhället.

SSAG har beslutat tilldela professor emerita Karna Lidmar-Bergström Johan August Wahlbergs medalj i guld för hennes stora insatser inom naturgeografin, speciellt då den regionala berggrunds-geomorfologin. Inom denna har hon haft fokus på att förklara och illustrera den långtida utvecklingen av storskaliga regionala bergrundsformer i globens kristallina urbergsområden under hela den geologiska tidsskalan. Hennes forskning följer en lång svensk tradition av regionala och globala landskapsstudier. Karna Lidmar-Bergström utvecklade ett unikt tillvägagångssätt baserat på förhållanden mellan landformer som utvecklas till följd av djupvittring i kristallina bergarter i kombination med närvaron av täckande och skyddande berglager i olika åldrar. På detta sätt identifierades och kartlades olika erosionsytor för olika tidsepoker. Hon var en pionjär när det gäller att använda digital höjddata för att skapa topografiska modeller och profiler över landskapet för att stödja visualiseringen av den geologiska formutvecklingen över tid. Hennes resultat kunde exempelvis utnyttjas för att förenklat visualisera den svenska naturgeografiska landskapsutvecklingen och utnyttjades i bland annat Svenska Nationalatlasen.

Medaljerna kommer att delas ut av SSAG:s högste beskyddare, H.M. Konungen, den 23 april 2020 på Kungliga slottet i Stockholm. Vegadagen 2020 är inställd.

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

  • SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Geografiska Annaler, Series B: Human Geography och kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology samt årsboken Ymer – en antologi på svenska om ett aktuellt forskningstema.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.
Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt