Geografiska tidskriftsfonden

SSAG:s styrelse beslutade den 21 oktober 2010 att inrätta en donationsfond för stöd till Geografiska Notiser.

Stadgarna antagna av SSAG:s styrelse den 28 december 2010.

§ 1.
Fondens ändamål är att, i linje med SSAG:s ändamål och första paragraf, göra geografiska forskningsresultat tillgängliga på svenska för forskare, lärare, studenter och en bredare allmänhet.

§ 2.
Medel ur fonden ges som stipendium till utgivning av geografiska tidskrifter på svenska, i första hand till utgivningen av Geografiska Notiser, som för närvarande är en kvartalstidskrift, utgiven av Geografilärarnas Riksförening.

§ 3.
Fonden tar emot donationer, som läggs till fondens kapital. Fonden förvaltas av SSAG på liknande sätt som andra av SSAG:s fonder. Fonden, dess donatorer (om de inte annat önskar) och dess förvaltare, SSAG, ska regelbundet nämnas i de publikationer som erhåller fondmedel. Av den årliga avkastningen används en femtedel till kapitalets förökande och övriga fyra femtedelar till utgivningsbidrag enligt paragraf 2.

§ 4.
Ansökan om stipendium inlämnas till styrelsen för SSAG. Efter prövning av inkomna ansökningshandlingar bestämmer styrelsen hur det för året tillgängliga beloppet skall delas ut.

§ 5.
Ändringar i dessa stadgar kan göras endast om fondens donatorer är eniga därom.