Lärarpris till Sofie Nilsson

Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG, som bland annat har i uppgift att främja forskning och utbildning inom ämnesområdet geografi samt att verka för att stärka geografins ställning i samhället, utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi. Priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geografilärare verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan och som utför sitt arbete med stor skicklighet.

Lärarskicklighet som premieras med detta pris innebär att undervisa i geografi utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med priset uppmärksammas lärare med engagemang för sitt ämne, vilja att använda olika geografiska metoder och verktyg samt utveckla sin undervisning i syfte att skapa intresse och engagemang hos eleverna för geografiska frågor.

Priset denna gång är på 30 000 kronor, och möjliggörs av SSAG’s fonder.

Årets pristagare Sofie Nilsson är en entusiastisk och väldigt skicklig lärare som undervisar i bland annat geografi på Vålbergsskolan i Karlstad. Hon lyfter geografiämnet inom skolans ämnesgrupp och i kommunens ämnesnätverk för förstelärare och SO-lärare. Efter att gått en forskarskola med inriktning på digitalisering och geografididaktik och efter licentiatexamen har hon fortsatt med forskarstudierna. Genom detta fortsätter Sofie att bidra med material från relevant geografisk forskning till skolan och kommunens ämnesgrupper. Sofie bidrar även till skolans skolutvecklingsarbete på en övergripande nivå, i form av kollegiala samtalsmodeller som leder till arbetslagsutveckling. Sofie har ett stort intresse för klimatfrågor, hållbar utveckling och framtidsutmaningar och hur detta kan hanteras i geografiundervisningen. Sofie ser att det ofta är en stor utmaning för lärare att kunna hantera elevgrupper där klimatfrågan kan polarisera olika elevgrupper. Här menar Sofie att geografiämnet har en viktig och central uppgift. Sofie är således en mångfacetterad lärare med många strängar på sin lyra och hanterar detta med engagemang och skicklighet både inom skolan och i olika uppdrag som uppskattad föredragshållare.