Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis medaljfond

Stiftad den 17 februari 2016.

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) beslutade den 14 september 2015
att instifta ”Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis medalj i guld” för att belöna
”synnerligen framstående förtjänster inom antropologi, kulturgeografi, naturgeografi och
angränsande vetenskaper”.

Framställandet av medaljen och andra kostnader (symposium, resor, boende, ev. prispengar
i form av stipendium, e.d.) som uppstår när denna ska överlämnas belastar en ny medaljfond
kallad ”Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis medaljfond” (härefter ”SSAG:s
medaljfond”).

SSAG:s medaljfond skapas dels av att Hedinmedaljens fond och Anders Retzius medaljfond
slås samman och dels av motsvarande belopp från Svenska Sällskapet för Antropologi och
Geografis balanserade resultat. Den nya SSAG:s medaljfond ska utgöra del av föreningen och
det är styrelsen som utser medaljörer så länge den finner det lämpligt.

De två medaljfonderna hade följande kapital och disponibla medel per den 31 december
2015:

‐ Hedinmedaljens fond 333 275 kr
‐ Anders Retzius medaljfond 354 622 kr

Summa: 687 897 kr

SSAG:s medaljfond kommer därför att få ett startkapital om knappt 1 400 000 kronor.
Medaljfonden skapas den 17 februari 2016. Målet är att fonden ska ha en direktavkastning
om minst 3% per år. För att säkra fondens nominella tillväxt så läggs 20% av
direktavkastningen per år till fondens kapital medan 80% förs till disponibla medel för
användning i enlighet med fondens syfte.

Skulle SSAG:s medaljfond i framtiden visa sig vara onyttig är det styrelsen som har möjlighet
att besluta om framtida hantering.

Sten Hagberg, ordförande          Thomas Borén, skattmästare