Andréefonden

Kungl. Maj:t har den 20 februari 1931 fastställt följande stadgar för Andréefonden.

§ 1.
De tillgångar, som tillförts Svenska sällskapet för antropologi och geografi enligt överenskommelse den 22 december 1930 mellan Sällskapet, å ena sidan, samt S. A. Andrées, Nils Strindbergs och Knut Frænkels rättsinnehavare, å andra sidan, skola bilda en fond, benämnd »Andréefonden, grundad till minne av S. A. Andrées, Nils Strindbergs och Knut Frænkels polarexpedition 1897».

§ 2.
Fondens ändamål skall vara att främja svensk och norsk fysisk-geografisk forskning, varvid avkastningen även må kunna användas för att understödja bearbetning av under polarfärder gjorda vetenskapliga samlingar och iakttagelser.

Ur fonden skola jämväl utgå de understödsbelopp, varom förmäles i punkt 4:o av förutnämnda överenskommelse. Understöd till S. A. Andrées och Nils Strindbergs rättsinnehavare samt deras avkomlingar må den i § 5 av dessa stadgar angivna nämnden jämväl framdeles på särskild framställning kunna beviljas, när särskilt ömmande skäl härtill äro.

§ 3.
Fondens grundkapital får icke disponeras för annat ändamål än utgivande av de i punkt 4:o av överenskommelsen angivna engångsbeloppen och eventuellt till bestridande av utgifter, som må kunna uppstå jämlikt punkt 3:o av nyss berörda överenskommelse. Till dess kapitalet vuxit till minst femhundratusen (500,000) kronor, skall en femtedel av den årliga nettoavkastningen läggas till kapitalet. Kommer något år avkastningen eller del därav icke till användning, må det oanvända stå till förfogande för utdelning ett annat år i enlighet med vad som stadgas i § 4.

§ 4.
Fondens avkastning skall, i den mån den ej disponeras för kapitalisering och personligt understöd, utdelas för det i § 2 första stycket angivna ändamålet. Ansökan om bidrag från fonden, åtföljd av uppgift om ändamål, plan och kostnadsberäkning för forskningsarbetet respektive bearbetningen samt det önskade understödets storlek, skall inlämnas till styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

§ 5.
Inkomna ansökningar pröva och bidragens utdelande bestämmas av en nämnd, bestående av styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi samt därutöver av tre personer, vilka av preses eller vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien företrädesvis utses bland skyldemännen till S. A. Andrée, Nils Strindberg och Knut Frænkel för tid, som av valförrättaren bestämmes. Ordförande i nämnden är ordföranden i Sällskapets styrelse. Nämnden är beslutsför, när minst sju ledamöter äro tillstädes. Varje medlem av nämnden har en röst och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6.
Fonden förvalts av styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi i Stockholm. Beslut om framtida förvaring och vård av de föremål, som härröra från fynden på Vitön, skola underställas Kungl. Maj:t för godkännande.

Fondens räkenskaper revideras enligt de för nyssnämnda sällskap gällande stadgarna. Skulle Sällskapet upplösas, övergår fondens förvaltning och utnyttjande i överensstämmelse med fondens bestämmelser till Kungl. Vetenskapsakademien.

§ 7.
Ändringar i fondens stadgar skola underställas Kungl. Maj:ts prövning och stadfästelse.