Johan August Wahlbergs medaljfond

Stiftad den 2 april 1901.

Med stöd av § 7 i stadgar för Johan August Wahlbergs minnesfond, stiftad den 6 mars 1896, anhåller jag härmed få till Svenska sällskapet för antropologi och geografi överlämna ett särskilt kapital av 3,000 kr. att till utdelande av en medalj i guld över den man, åt vars minne denna fond är ägnad, användas så, att 1/5 av årliga ränteavkastningen lägges till denna medaljfond för dess förökande och de återstående 4/5 avsättas till och disponeras för ifrågavarande medalj, som tills vidare må utdelas vart 3:dje eller 4:de år och framdeles, då kapitalet tillvuxit och när i övrigt så befinnes lämpligt, så ofta som Sällskapet därom besluter, åt personer, i främsta rummet svenskar, som på ett utmärkt sätt främjat de antropologiska och geografiska vetenskaperna. Skulle i en framtid Sällskapet finna, att denna medaljfond mer än önskligt är tillväxer, är det Sällskapet obetaget att lägga det överskjutande beloppet till Johan Wahlbergs minnesfond. Även är det Sällskapet medgivet att om det så finner lämpligt, utdela denna medalj i silver åt personer, som i avsevärd, om än mindre, grad gagnat forskningen eller eljest främjat Sällskapets ändamål och intressen.
Samtidigt härmed får jag för Sällskapet tillkännagiva, att en lika stor medaljfond nu överlämnas till Kungl. Vetenskapsakademien för att på likartat sätt användas till belöning åt personer, som på ett utmärkt sätt användas till belöning åt personer, som på ett utmärkt sätt främjat de naturhistoriska vetenskaperna; ävensom att medaljgravören, professor Adolf Lindberg på min anmodan och bekostnad fullbordat medaljens utförande. Ett exemplar i silver av den för Sällskapet avsedda medaljen bifogas härmed. Å denna medalj är åtsidan (stampen) gemensam för Sällskapet och Akademien, varemot för frånsidan finnas tvenne något skiljaktiga stampar, den ena avsedd för Sällskapet, den andra för akademien. Medaljen är av K. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien granskad och godkänd.

Stockholm den 2 april 1901.

Emilie Retzius
Född Wahlberg