SSAG:s årsmöte 2022

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi kallar härmed sina medlemmar till årsmöte för 2022.

Tisdagen den 22 november 2022 kl. 18 – ca 20. De Geer-salen. Plan 3 i U-huset i Geovetenskapens hus, Frescati. (T-bana: Universitetet).

Medlemmar som önskar deltaga per Zoom meddelar detta till SSAG’s sekreterare (jonas.akerman@nateko.lu.se) senast den 20 november 2022 för att erhålla inloggningsuppgifter via mejl. OBS att bara medlemmar i SSAG får tillträde till detta!

Årsmötets dagordning
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
§ 5 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet.
§ 8 Val av funktionärer inkl. hedersmedlemmar.
§ 9 Val av SSAG firmatecknare för 2023.
§ 10 Val av revisorer.
§ 11 Tillsättande av valberedning.
§ 12 Stadgeändringar.
§ 13 Medaljer, Vegadagen 2023.
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötet avslutas

Efter årsmötet hålls en enkel eftersits med snacks o dryck där Dr. Bea Uusma föreläser om ”Analyser med Andreé material”.

Hjärtligt välkomna!

För styrelsen,

Madeleine Bonow
Ordf. SSAG

Jonas Åkerman
Sekr. SSAG