Johan August Wahlbergs minnesfond

Stiftad den 6 mars 1896.

§ 1.
Fondens ändamål är att verka för främjande och uppmuntrande av naturhistorisk och geografisk forskning.

§ 2.
Av den årliga räntebehållningen användes en femtedel (1/5) till kapitalets förökande. De övriga fyra femtedelarna (4/5) disponeras – med undantag av den i § 5 omförmälda utgiften för fondens förvaltning – av K. Vetenskapsakademien och Svenska Sällskapet för antropologi och geografi växelvis på det sätt, att Akademien vart fjärde år utdelar den under tvenne efter varandra följande år influtna räntebehållningen såsom resestipendium för naturvetenskaplig forskning, företrädesvis i mindre kända trakter, och Sällskapet vart fjärde år utdelar den under tvenne följande år influtna räntebehållningen såsom resestipendium för antropologisk eller geografisk forskning, ävenledes företrädesvis i mindre kända trakter.

§ 3
Ansökan om stipendium, åtföljd av uppgift om resans plan, dess vetenskapliga ändamål samt den därför beräknade tid, inlämnas till K. Vetenskapsakademien eller till Styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi, allteftersom den ena eller andra av dessa institutioner äger att utdela stipendiet. Akademiens 6 och 7 klasser gemensamt, resp. styrelsen för Sällskapet, pröva efter tagen kännedom om reseändamålen och de sökandes meriter, samt uppföra en av de sökande på förslag, vilket underställes Akademien, resp. Sällskapet, till antagande eller förkastande. I senare fallet återförvisas ärendet till ny behandling av Akademiens nämnda klasser, resp. Sällskapets styrelse. Dessa äga då att avgiva nytt förslag, men om de anse lämpligast vara, att icke stipendium utdelas, eller om inga sökande sig anmält lägges räntan till kapitalet. – Stipendierna kunna endast tilldelas svenska undersåtar.

§ 4.
Sedan stipendiat blivit utnämnd, utfärdar Akademien, resp. Sällskapets styrelse, för stipendiat instruktion; och åligger det stipendiaten att efter fullbordad resa inom 3 månader till Akademien, resp. Sällskapet, avgiva en kortfattad berättelse om resans förlopp och huvudsakliga resultat, helst så avfattad, att den må kunna av Akademien eller Sällskapet offentliggöras, om de eljest finna det lämpligt.

§ 5.
Fondens medel förvaltas av K. Vetenskapsakademien. Kapitaltillgångarna förräntas emot fullgod säkerhet till högsta ränta, som kan erhållas. För penningeförvaltningens ombesörjande äger Akademien att utav varje års samtliga räntemedel avdraga två procent, vilka stå till dess fria förfogande. Förvaltningen står under enahanda kontroll som förvaltningen av de donationsmedel, vilka av Akademien omhänderhavas. Men Akademien är icke skyldig, Sällskapet för antropologi och geografi någon redovisning för denna förvaltning eller underkastad granskning därav från Sällskapets sida. Ett utdrag av bokslutet över fonden skall likväl årligen Sällskapet tillhandahållas. Med ledning därav äger Sällskapet att, när utdelande av stipendium blivit beslutat, från Akademien uppbära de därför disponibla medel.

§ 6.
Erhåller fonden genom donation, gåva eller på annat sätt några ytterligare medel, läggas dessa till fondens kapital och förvaltas lika med detta, såvida ej särskilda förbehåll äro gjorda, vilka av Akademien och Sällskapet godkännas.

§ 7.

Skulle framdeles till fonden särskilt kapital doneras för en medalj i guld över den man, åt vars minne denna fond är ägnad, så måste detta medgivas samt medaljen växelvis utdelas av Vetenskapsakademien och Svenska sällskapet för antropologi och geografi åt personer, som på ett utmärkt sätt främjat den naturhistoriska, antropologiska eller geografiska forskningen.

§ 8.
Förändringar i dessa stadgar kunna endast i så måtto göras att de icke strida mot härovan angivna huvudsakliga syftemålet för fonden, och antagas endast för såvitt de av Vetenskapsakademien och Sällskapet för antropologi och geografi godkännas.

§ 9.
Skulle i framtiden möjligen Svenska sällskapet för antropologi och geografi upphöra att existera, övergår dess dispositionsrätt över fondens räntemedel helt och hållet till Vetenskapsakademien, som då äger att även disponera över de för Sällskapet bestämda medlen för de ändamål, som ovan för Sällskapets vidkommande angivits, men i enlighet med det behandlingssätt som ovan för Sällskapets vidkommande angivits, men i enlighet med det behandlingssätt som bestämts för Akademien.