Länkar

Här finns länkar till universitet och högskolor i Sverige som bedriver undervisning i geografi och antropologi samt stipendielänkar m.m.

Universitet

Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Institutionen för geovetenskaper
Institutionen för globala studier

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Linköpings universitetet
Institutionen för Tema

Linnéuniversitet
Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet
Geobiblioteket
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi samt humanekologiska avdelningen
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Sociologiska institutionen 

Mittuniversitetet
Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Stockholms universitet
Geobiblioteket
Insitutionen för naturgeografi
Kulturgeografiska institutionen
Socialantropologiska institutionen

Umeå universitet
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Uppsala universitet
Geobiblioteket
Institutionen för geovetenskaper
Kulturgeografiska institutionen
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Örebro universitet
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Högskolor

Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kristianstad
Malmö högskola
Södertörns högskola

Stipendier

Geografiska förbundet
Resestipendier för examensarbete till en yngre geograf, kulturgeograf eller naturgeograf som studerar eller nyligen har studerat vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och/eller Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kungliga Vetenskapsakademien
Resestipendier för resor utanför Norden till forskare och doktorander inom geografi och geovetenskaper.

Nordenskiöld-samfundet
Stipendier till yngre forskare inom geografi, geologi, etnografi, arkeologi samt närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar.

Nordiska Afrikainstitutet
Delar ut resestipendier för resor till Afrika. Beviljar även studiebidrag för logi och resa till Uppsala för studier på Afrikainstitutets bibliotek. Mottagare av stipendierna är journalister, forskare, läromedelsförfattare etc.

SASNET – Swedish South Asian Studies Network
Här hittar man all tänkbar information om Asien. SASNET delar också ut olika typer av stipendier och resebidrag.

Universitets- och högskolerådet
Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier. Detta ger studerande vid universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjligheten att på plats i ett utvecklingsland samla material till examensarbeten för kandidat-, magister- eller mastersexamina.

Portal

Internet Resources for Geographers Stor länksamling från University of Colorado

Övrigt

about: Geography – Geografinyheter, länkar m.m.
European Geography Association – EGEA samlar studenter och unga geografer.
Association of Geographical Societies in Europe – EUGEO är en samarbetsorganisation för geografiföreningar. SSAG är medlem.
Etnografiska museet – Museum i Stockholm.
Geo – Tysk geografitidskrift.
Geografilärarnas Riksförening – Nationell förening för geografilärare.
Geografiska föreningen i Göteborg – Geografisk förening vid Göteborg universitet som grundades 1908 och som ordnar föredrag, exkursioner och temadagar.
Geografiska föreningen i Umeå – Geografisk förening vid Umeå universitet.
Geografiska föreningen i Uppsala Geografisk förening vid Uppsala universitet som grundadades 1895.
Kartografiska Sällskapet – Arbetar för att främja kartografi, GIS, fjärranalys m.m.
Länsstyrelsernas GIS-tjänster  – Digitala online-kartor över Sverige.
National Geographic – Välkänd geografitidskrift.
Svenska Nationalkommittén för Geofysik – Geofysisk förening.
Sveriges Nationalatlas – Nationalatlasen är ett samarbete mellan Lantmäteriverket, SSAG och Statistiska centralbyrån.
Sveriges Antropologförbund – Främjar antropologin i Sverige.
Seterra – Gratis Windows-program om geografi, i vilket 70 olika övningar ingår.
Världskulturmuseet – Museum i Göteborg.
Östasiatiska museet – Museum i Stockholm.