Organisation

Högste beskyddare

Sällskapets högste beskyddare är Hans Majestät Konungen.

Årsmöte

”Vid sammankomst i november, som är ordinarie årsmöte, sker val av styrelse, såsom i § 14 stadgas, varefter Sällskapet, med ledning av den avgående styrelsens förslagsberäkning, till styrelsens förfogande ställer det belopp, som anses nödigt för det följande arbetsårets löpande utgifter.

Vid Sällskapets årsmöte handläggas i övrigt de ärenden som styrelsen hänskjutit till Sällskapet, även som förslag, väckta av någon ledamot. Vid extra årsmöte får endast de frågor behandlas, som i kallelsen angivits.” (§ 9 i SSAG:s stadgar)

Sällskapets ledamöter kallas till årsmöte via brev.

Se vidare i SSAG:s stadgar.

Styrelse

Styrelsen leder sällskapets verksamhet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och fem andra ledamöter. Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren utgör presidiet och handlägger ärenden rörande administrativa rutiner.

Se vidare i SSAG:s stadgar och förteckning över SSAG:s styrelse.

Förtroenderåd

Sällskapets förtroenderåd, med rådgivande uppgift i frågor som av styrelsen hänskjutits till detsamma består av redaktörerna för Ymer och Geografiska Annaler A och B, ytterligare fyra av styrelsens ledamöter, sällskapets hedersledamöter och en representant för var och en av Geografiska förbundet, Geologklubben i Stockholm, Kartografiska sällskapet, Svenska Geofysiska föreningen, Sydsvenska geografiska sällskapet, Geografiska föreningen i Göteborg, Geografiska föreningen i Uppsala, Geografiska föreningen i Umeå, Geografiska föreningen i Linköping och Geografilärarnas riksförening.

Se vidare i SSAG:s stadgar.

Valberedning

Sällskapets valberedning består av sammankallande jämte två ytterligare ledamöter.

Se vidare i SSAG:s stadgar och förteckning över SSAG:s valberedning.

Revisorer

Revisorerna granskar sällskapets verksamhet och ekonomi.

Se vidare i SSAG:s stadgar och förteckning över SSAG:s revisorer.

Tidskrifterna Geografiska Annaler A, Geografiska Annaler B, kritisk etnografi och årsboken Ymer

”Redaktören eller redaktörerna för tidskrifterna åligger att redigera och distribuera de tidskrifter, som av Sällskapet utgivas.” (§ 18 i SSAG:s stadgar)

Se vidare om Geografiska Annaler A, Geografiska Annaler B, kritisk etnografi och Ymer.

Webbplats

Sällskapets webbplats har adressen ssag.se. Webbansvarig ansvarar − utifrån styrelsens direktiv − för webbplatsens innehåll, struktur, funktion och form i samarbete med övriga skribenter och redaktörer.

Se vidare om webbplatsen.