Hedinmedaljens fond

Stiftad den 20 mars 1930.

Till Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
Härmed anhåller Generalstabens Litografiska Anstalt att till Sällskapet få överlämna ett belopp av 8,000 kronor. Denna summa skall användas för präglandet av en medalj med Dr. Sven Hedins bild och som skall bära hans namn. Vad som återstår av beloppet, sedan präglingen av medaljen bekostats, skall bokföras under namn av Hedinmedaljens fond. Av dennas årliga ränteavkastning skall en femtedel läggas till kapitalet för dettas förökande, så länge Sällskapets styrelse anser ett sådant förökande nödigt och lämpligt, de återstående fyra femtedelarna av den årliga ränteavkastningen skola användas till utdelande av Sällskapets Hedinmedalj i guld, så ofta de tillgängliga räntemedlen det medgiva och Sällskapet på förslag av dess styrelse anser ändamålsenligt att därom besluta. Denna medalj kan tilldelas såväl svensk som utländsk man eller kvinna såsom belöning för geografisk, särskilt kartografisk, forskning i mindre kända trakter. I silver kan medaljen ock av Sällskapet på förslag av dess styrelse tilldelas person, som gynnat dylik forskning.
Stockholm den 20 mars 1930.

A.Börtzells Tryckeri-Aktiebolag
Innehavare av
Generalstabens Litografiska Anstalt.

AXEL LAGRELIUS.