Anders Retzius’ medaljfond

Stiftad den 31 mars 1910.

Till Svenska sällskapet för antropologi och geografi!

År 1896 lät, på initiativ av doktor Hjalmar Stolpe, Svenska sällskapet för antropologi och geografi, till firandet av minnet av hundraårsdagen av Anders Retzius’ födelse den 13 okt. 1796, prägla en medalj över denne, den nyare antropologiens föregångsman och banbrytare.

Enär den 18 april detta år halvsekeldagen av Anders Retzius’ död infaller, synes det vara ett värdigt sätt att fira detta minne medelst stiftande av en fond, vars avkastning möjliggör för Sällskapet att utdela denna dess medalj såsom belöning för utmärkta förtjänster inom de forskningsområden, som Sällskapets verksamhet omfattar.

På grund härav anhåller jag alltså nu att till Sällskapet få överlämna ett belopp av Fem tusen kronor, som skall bokföras särskilt under benämningen Anders Retzius’ medaljfond. Av dess årliga ränteavkastning skall 1/5 läggs till kapitalet till dettas förökande, så länge Sällskapet anser ett sådant förökande nödigt och lämpligt; de återstående 4/5-delarna av årliga ränteavkastningen skulle användas till utdelande av Sällskapets Anders Retzius-medalj i guld, så ofta de tillgängliga räntemedlen det medgiva och så ofta Sällskapet, på förslag av dess styrelse, eljest anser ändamålsenligt och därom besluter.

Denna medalj kan tilldelas såväl svensk som utländsk man eller kvinna för synnerligen framstående förtjänster inom antropologiens områden; men, då det befunnits, att det är av värde för Sällskapet att kunna med medalj belöna utmärkta förtjänster även inom andra områden för dess verksamhet, kan ock denna medalj få av Sällskapet användas för dylika förtjänster inom övriga områden, således även inom den geografiska vetenskapens.

I silver kan medaljen ock av Sällskapet, på förslag av dess styrelse tilldelas personer, som i avsevärd, om än i mindre, grad inlagt förtjänster om den antropologiska och geografiska forskningen eller eljest främjat dess syften.

Stockholm den 31 mars 1910.

Anna Hierta-Retzius,
Ledamot av Svenska sällskapet för antropologi och geografi.