Stadgar för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Antagna vid sällskapets sammankomst den 18 december 1880, med däri den 18 december 1882, den 14 december 1883, den 14 december 1888, den 13 december 1895, den 17 december 1909, den 17 december 1920, den 13 december 1929, den 13 december 1932, den 16 februari 1940, den 30 maj 1944, den 28 mars 1952, den 30 mars 1966, den 23 mars 1985, den 15 mars 1990, den 30 november 2006 och den 27 september 2022 beslutade ändringar.

Sällskapets ändamål

§ 1

Sällskapets ändamål är att inom Sverige främja utvecklingen av antropologien, geografien och närbesläktade vetenskaper, att utgöra en föreningslänk mellan dessa vetenskapers idkare och allmänheten, att inleda och underhålla förbindelser med utländska sällskap, som hava enehanda bestämmelser, samt att understödja forskningar inom dessa kunskapsarters område. I dessa syften samarbetar Sällskapet med relevanta föreningar.

Ledamöter

§ 2

Ledamotskap vinnes genom erläggande av årsavgift.
På styrelsens förslag äger Sällskapet att till hedersledamot invälja den som på ett synnerligen framstående sätt främjat Sällskapets ändamål.

Avgifter

§ 3

Sällskapets arbetsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december. Ledamot erlägger till Sällskapets skattmästare en årlig avgift som fastställts av Sällskapet vid ordinarie årsmöte. Ledamot erhåller utan vidare avgift YMER.
Andra av Sällskapets utgivna skrifter äger ledamot att lösa till ett mot boklådspriset nedsatt pris, som av styrelsen bestämmes.

§ 4

Hedersledamöter äro befriade från årsavgift.

§ 5

Ständig ledamot är från de årliga avgifterna till Sällskapets kassa befriad.
Nytt ständigt ledamotskap beviljas ej efter den 1 juli 1966.

§ 6

Av ständiga ledamöters avgifter bildad reservfond avvecklas i takt med minskningen av antalet ständiga ledamöter.

Utträde ur Sällskapet

§ 7

Ledamot, som för två på varandra följande arbetsår, oaktat påminnelser, ej erlagt stadgad avgift, anses hava ur Sällskapet utträtt.

Sällskapets sammankomster

§ 8

Vid Sällskapets sammankomster hållas föredrag och diskuteras vetenskapliga frågor.
Sammankomst kan vara gemensam för Sällskapet och samarbetande föreningar.
Vid lämplig sammankomst under året efter avslutat arbetsår avgiva revisorerna sin berättelse enligt §21, varefter Sällskapet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.

Vid sammankomst i april, vilken, om intet hinder möter, bör hållas den 24, utdelas Vegamedaljen enligt vad därom i stadgar för Vegafonden är föreskrivet, ävensom andra utmärkelser.

§ 9

Vid ordinarie årsmöte, sker val av styrelse, såsom i § 14 stadgas, varefter Sällskapet, med ledning av den avgående styrelsens förslagsberäkning, till styrelsens förfogande ställer det belopp, som anses nödigt för det följande arbetsårets löpande utgifter.

Vid Sällskapets årsmöte handläggas i övrigt de ärenden som styrelsen hänskjutit till Sällskapet, även som förslag, väckta av någon ledamot. Vid extra årsmöte får endast de frågor behandlas, som i kallelsen angivits.

§ 10

Ej må första bordläggning av sådant ärende som avses i § 9 andra stycket förvägras, om tvenne ledamöter sådant begära. Då ytterligare uppskov med ett ärendes handläggning äskas, avgöre Sällskapet genom omröstning om sådant må medgivas.
§ 11
För val av hedersledamot samt för beslut om ändring av Sällskapets stadgar erfordras två tredjedelar av samtliga de i omröstningen deltagandes röster, för övriga val och beslut behöves endast enkel pluralitet. De i § 14 omtalade valen ske med öppen omröstning, därest icke ledamot yrkar att valet skall försiggå med slutna sedlar. Vid val avgöres emellan lika antal röster genom lottning.

Sällskapets tidskrifter

§ 12

Sällskapet utgiver enligt styrelsens bestämmande Ymer, i vilken även redogöres för förhandlingarna vid Sällskapets sammankomster samt tidskrifterna Geografiska Annaler, Series A Physical Geography, resp. Series B Human Geography, och kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology vilka innehållande rent vetenskapliga bidrag.

Redaktörer utses av styrelsen.

Sällskapets styrelse

§ 13a

Sällskapets styrelse består av:

en ordförande

en vice ordförande

en sekreterare

en skattmästare

fem andra ledamöter

Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, och skattmästaren utgöra presidium och handlägger ärenden rörande administrativa rutiner.

§ 13b

Sällskapets förtroenderåd, med rådgivande uppgift i frågor som av styrelsen hänskjutits till detsamma består av

– Sällskapets hedersledamöter

– I de fall de inte är medlemmar av styrelsen, redaktörerna för Geografiska Annaler och kritisk etnografi

Förtroenderådet kallas in av styrelsen vid behov

§ 13c

Sällskapets valberedning består av sammankallande jämte två ytterligare ledamöter som väljas vid ordinarie årsmöte för ett år. Vid valet bör eftersträvas representation för olika av Sällskapet företrädda ämnesområden.

§ 14

Vid ordinarie årsmöte som sker senast före aprils utgång utser Sällskapet styrelse, valberedning och revisorer. Styrelsens ledamöter utses för två arbetsår och på så sätt att vartannat år val äger rum av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter och vartannat år av sekreterare, skattmästare och två övriga ledamöter.

Valberedningens ledamöter, två revisorer och en revisorssuppleant utses för ett arbetsår.

§ 15

Styrelsen tillkommer att handhava Sällskapets ekonomi och övriga angelägenheter samt att fatta beslut i alla de frågor, som icke enligt dessa stadgar skola avgöras av Sällskapet.

§ 16

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och må inrätta kommittéer för beredning av större ärenden.

För att styrelsen skall kunna fatta beslut måste minst fem av dess ledamöter vara närvarande.

Ordförande och tjänstemän

§ 17

Ordföranden eller, vid dennes förfall, vice ordföranden åligger att hava högsta ledningen av Sällskapets angelägenheter, att bestämma tid för samt att föra ordet vid Sällskapets och styrelsens sammankomster.

Skulle ingen av dem vara tillstädes, utse de närvarande ordförande för tillfället.

§ 18

Sekreteraren åligger att efter samråd med ordföranden utfärda kallelse till styrelsens och Sällskapets sammankomster, att förbereda ärenden för dem, att vid dem föra protokoll, att besörja verkställande beslut, som fattas av Sällskapet eller styrelsen, att sköta Sällskapets skriftväxling samt förvara dess handlingar, att ombesörja samarbetet med de samarbetande föreningarna, samt att anordna Sällskapets sammankomster.
Redaktören eller redaktörerna för tidskrifterna åligger att redigera och distribuera de tidskrifter, som av Sällskapet utgivas.

§ 19

Skattmästaren åligger att upprätta förteckning över Sällskapets ledamöter, att uppbära ledamotsavgifterna, att i samråd med styrelsen förvalta Sällskapets penningmedel, att verkställa utbetalningar i överensstämmelse med styrelsens beslut samt att i samråd med sekreteraren verka för Sällskapets tillväxt.

§ 20

Om av en eller annan anledning sekreteraren, redaktörerna eller skattmästaren är hindrad att sköta sina åligganden, äger styrelsen att bland Sällskapets ledamöter utse vikarie att under tiden tjänstgöra.

§ 21

Revisorerna, till vilka skattmästaren avlämnar Sällskapets räkenskaper för det förflutna arbetsåret, skola vid första lämpliga sammankomst därefter, dock senast vid ordinarie årsmöte, avgiva berättelse med yttrande om ansvarsfrihet för styrelse och skattmästare.

Ändring av stadgarna

§ 22

Förslag till ändring av Sällskapets stadgar skall beredas på minst ett styrelsemöte vilket sedan delges Sällskapet vid nästkommande sammankomst. Förslaget företages till slutligt avgörande av Sällskapet tidigast vid därpå följande sammankomst.