Vegafonden

Stadgarna antagna den 27 oktober 1880.

§ 1.
Vegafondens ändamål är att verka för främjande och uppmuntran av geografisk forskning.

§ 2.
För vinnande av detta ändamål anslås av den årliga behållningen, sedan de i nedanstående §§ 3 och 7 omförmälda utgifter för kapitalets förökande och fondens förvaltning blivit bestridda: dels, under namn av Vegastipendiet, understöd för företagande av forskningsresor i mindre kända trakter, dels medel för utdelande av en medalj i guld, benämnd Vegamedaljen, åt personer, som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen.

Såväl stipendiet som medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi, på förslag av dess styrelse.

§ 3.
Av den årliga räntebehållningen användes:
en femtedel till kapitalets förökande,*
fyra hundra kronor till bekostande av medalj, när sådana under året utdelas. I annat fall läggas även dessa medel till kapitalet.
Återstoden besparas under så många år som i varje särskilt fall må prövas lämpligt, varefter dess sammanlagda belopp jämte därå upplupen ränta utdelas såsom ett eller flera stipendier.

§ 4.
Vegamedaljen tilldelas såsom en hedersbetygelse åt svenskar eller utlänningar. Vegastipendiet kan endast tilldelas personer från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Medaljen bör, såvida ej särskilda omständigheter annorlunda föranleda, utdelas på årsdagen av ångfartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880.

§ 5.
Ansökan om stipendium, åtföljd av uppgift om resans plan, dess vetenskapliga ändamål samt den därför beräknade tid, inlämnas till styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi, som efter tagen kännedom om reseändamålen och de sökandes skicklighet prövar, om ett eller flera stipendier må utdelas, samt bestämmer deras belopp, varefter styrelsen uppför av de sökande en för varje stipendium på förslag, vilket förslag underställes Sällskapet till antagande eller förkastande. I senare fallet återförvisas ärendet till ny behandling av styrelsen.

§ 6.
Sedan stipendiat blivit utnämnd, utfärdar Sällskapets styrelse för honom instruktion; och åligger det stipendiat att, sedan han i enlighet med denna instruktion fullbordat sin resa, inom 3 månader till Sällskapet avgiva en kortfattad berättelse om resans förlopp och huvudsakliga resultat, helst så avfattad, att densamma må av Sällskapet kunna offentliggöras.

§ 7.
Fondens medel förvaltas av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Kapitaltillgångarna förräntas emot fullgod säkerhet till högsta ränta, som kan erhållas. Även inflytande räntemedel, som icke omedelbarligen av Sällskapet disponeras för något av de här i det föregående angivna ändamålen, göras så fort ske kan och på bästa sätt fruktbärande. Erhåller fonden genom donation, gåva eller på annat sätt några medel, läggas dessa till fondens kapital samt förvaltas lika med detta såvida ej särskilda förbehåll äro gjorda, vilka av Akademien och Sällskapet godkännas.

För penningeförvaltningens ombesörjande äger Akademien att utav varje års samtliga räntemedel avdraga två procent, vilka stå till dess fria förfogande.

Den genom Vetenskapsakademien ombesörjda förvaltningen av Vegafonden står under enahanda kontroll som förvaltningen av de donationsmedel, vilka av Akademien omhänderhavas; men Akademien är icke skyldig Sällskapet för antropologi och geografi någon redovisning för denna förvaltning eller underkastad granskning därav från Sällskapets sida. Ett utdrag av bokslutet över fonden skall likväl årligen Sällskapet tillhandahållas. Med ledning därav äger Sällskapet att, när stipendier blivit bortgivna eller utdelning av medalj blivit beslutad, från Akademien rekvirera de för dess ändamål avsatta medel.

§ 8.
Förändringar i dessa stadgar kunna endast i så måtto göras, att de icke strida mot det huvudsakliga syftemålet för Vegafondens bildande. Sådan förändring antages i samma ordning som förändring av stadgarna för Sällskapet för antropologi och geografi, men blir icke gällande med mindre Svenska Vetenskapsakademien därtill lämnar sitt medgivande.