Louis Palander av Vega fond

Stadgarna fastställda den 10 maj 1920.

§ 1.
Fondens ändamål är att verka för främjande och uppmuntrande av geografisk forskning.

§ 2.
Av den årliga räntebehållningen användes:
en femtedel till kapitalets förökande,
återstoden till ett eller flera stipendier, dock må
denna behållning kunna besparas för två eller flera år i och för utdelande av ett större stipendium, då så lämpligt befinnes.

§ 3.
Ansökan om stipendium, åtföljd av uppgift om planen för undersökningen, den för densamma beräknade tiden och kostnaden samt det önskade understödets storlek, inlämnas till styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

Stipendiaten åligger att, så snart resan är avslutad, till Sällskapet ingiva kort redogörelse för dennas förlopp och resultat.

§ 4.
Styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi prövar inkomna ansökningar och bestämmer om och till vilka av de sökande stipendier skola utdelas, vilket bör äga rum före april månads utgång.

§ 5.
Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

§ 6.
Ändringar i dess stadgar kunna göras endast försåvitt de icke strida mot bestämmelserna i § 1. Ändringsförslag inlämnas till Sällskapets sekreterare före oktober månads utgång, varefter styrelsen till novembersammankomsten i Sällskapet avgiver sitt utlåtande. Vid sammanträdet i december fattar Sällskapet beslut i frågan.