Medaljer

SSAG tilldelar följande medalj 2023

Vegamedaljen 2023 utdelas till Professor John P. Smol som är professor vid institutionen för biologi och miljövetenskapliga studier vid Queen’s University i Kingston, Ontario. Professor Smol får Vega medaljen i Guld 2023 för sina studier av långsiktiga globala miljöförändringar i sjöar och floder, och för sitt arbete kring klimatförändringar med en särskilt fokus på Arktis. John Smol, är tillsammans med sin forskargrupp erkänd som en av de främsta experterna på studier av långsiktiga globala miljöförändringar i sjöar och floder. Detta inkluderar övergödning, försurning, föroreningar, fiskeförvaltning och arbete kring klimatförändringar med särskilt fokus på Arktis. John Smol är en av de mest produktiva forskarna inom paleolimnologi alltså inom sjösystem i miljöer som är lika våra nordiska. Smol har ett enastående publikationsrekord med mer än 670 tidskriftspublikationer och bokkapitel, mer än 20 böcker och mer än 1100 konferensbidrag. John Smol’s bidrag till forskningen och undervisningen är enastående, och han har tilldelats mer än 50 utmärkelser från en mängd olika organisationer. Smols forskning för att förstå effekterna av globala klimat- och miljöförändringar, särskilt över det arktiska landskapet, gjorde att han utnämndes till en av nio ”kanadensare som förändrar vår värld”. 2018 valdes John Smol in som Fellow of the Royal Society (UK) och fick 2019 Kanadas Polarmedalj för ”extraordinära tjänster i polarområdena och Kanadas norra”. För närvarande är han ordförande för Academy of Science, Royal Society of Canada.

SSAG tilldelar följande medalj 2022

SSAGs medalj i guld 2022 tilldelas Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi vid Universitetet i Oslo, för hans betydande bidrag till antropologisk forskning samt hans centrala roll som förmedlare av antropologiska perspektiv i samhällsdebatten. Ett område som spelat en viktig roll i Hylland Eriksens forskning gäller etnicitet, nationalism och kulturell identitet där han utvecklat förståelsen och präglat forskningen inom men också utanför disciplinen. Framför allt representeras det av boken Ethnicity and Nationalism (1993), som blivit ett centralt referensverk för flera generationer antropologer. Under senare år har Eriksens verksamhet särskilt gällt tvära, svårstyrda och långsiktiga samhällsförändringar på lokala och globala nivåer inte minst med avseende på miljö och klimat. Förutom ett omfattande vetenskapligt arbete har Hylland Eriksen mer än någon annan nordisk antropolog engagerat sig i att göra antropologiska kunskaper och perspektiv tillgängliga för en vidare allmänhet. Hylland Eriksen har en omfattande internationell och nordisk produktion och är en uppskattad föreläsare och debattör. Hylland Eriksen är vidare välkänd bland studenter. Två av hans läroböcker, Små Platser – Stora Frågor och What is Anthropology, används flitigt och han har på så vis varit med och påverkat den vidare bilden av ämnet under senaste decennierna.

SSAG tilldelade följande medalj 2021

Vegamedaljen 2021 tilldelas Anssi Ilmari Paasi, professor i geografi vid Uleåborgs universitet (Oulun Yliopisto), Finland, för hans betydande bidrag till geografisk forskning, särskilt hans kritiska förnyelse och breddning av politisk geografi. Paasis forskning är inriktad mot relationen mellan territorium och individ. Som forskare har Paasi ägnat sig åt regionalt bunden identitet hos individer och folkgrupper samt konstruktionen av regioner från gränsdragning till medvetenhet hos befolkningen och den omgivande världen. Paasi disputerade 1986 vid Joensuus universitet med en avhandling som teoretiserade institutionaliseringen av regioner och 1996 kom boken Territories, Boundaries and Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish‐Russian Border, som innebar ett internationellt genombrott. Boken tillhör de mest refererade inom politisk geografi men även inom relaterade discipliner, som sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och historia. Hans produktion därefter är mycket omfattande, internationellt erkänd och i dubbel mening gränsöverskridande. Med sina över 270 publikationer och många citeringar inom flera områden är hans inflytande i geografiämnet mycket stort. Paasi utnämndes till professor vid Uleåborgs universitet 1989, invaldes i Finlands Akademi år 2001 och var akademiprofessor 2008–2012.

SSAG tilldelade följande medaljer 2020

Vegamedaljen till professor David R. Montgomery, Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, Seattle, USA, för hans stora insatser för naturgeografi, särskilt då för insatserna inom det geomorfologiska fältet. Montgomery leder nu den mycket framgångsrika forskargruppen i geomorfologi vid University of Washington där han utvecklat forskningen inom både teoretisk geomorfologi och dess tillämpning, vilket har stor relevans för miljö- och jordbruksproblem. Han har skrivit över 200 vetenskapliga artiklar och hans forskning har fått ett mycket stort genomslag i forskarsamhället. Han är även en mycket uppskattad författare av populärvetenskap med fokus på geomorfologi (erosion, näringsläckage, sedimentation) som ett aktuellt samhällsproblem. Också inom folkbildningen om hållbart jordbruk är han framstående och hans populärvetenskapliga böcker har rönt stor uppmärksamhet. Han har också skrivit läromedel för utbildningen av nya generationer geomorfologer.

Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor emerita Margareta Ihse, Stockholms universitet, och professor emerita Karna Lidmar-Bergström, Stockholms universitet, för deras respektive stora och banbrytande insatser för forskningen i naturgeografi. SSAG vill med medaljerna också uppmärksamma deras roll som tidiga kvinnliga föregångare, dels inom sina respektive fält, dels inom naturgeografin som helhet.

SSAG tilldelade följande medalj 2019

SSAG:s medalj i guld till professor Emily Martin, New York University, USA, för hennes bidrag till antropologin genom en lång rad av betydelsefulla böcker och artiklar.

SSAG tilldelade följande medaljer 2018

H.K.H. Kronprinsessan Victoria överlämnade 2018 Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor Arild Holt-Jensen och Vegamedaljen till professor Gillian Hart.

Vegamedaljen till professor Gillian Hart, University of California, Berkeley, USA. ”Professor emerita Hart has established a worldwide reputation as one of human geography’s leading thinkers: an unrivalled expert on the dialectic of global and local change, on how this dialectic plays out in the rural regions of Southern Africa and Southeast Asia, and on the Gramscian political-economic theory to which she has often turned to understand these issues. Professor emerita Hart is a world-renowned expert on questions of gender, race and power that she has explored through critical engagements with labor studies, development studies, and agrarian and regional studies.”

Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor emeritus Arild Holt-Jensen, Institutt for geografi, Universitet i Bergen, Norge, för hans helhetssyn på geografi som vetenskap med dess tillämpningar för samhällsplanering.

SSAG tilldelade följande medalj 2017

Vegamedaljen till professor Tandong Yao, direktör för Institute of Tibetan Plateau Research vid Chinese Academy of Sciences (CAS), Peking, Kina, samt direktör för CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences. Professor Yao får priset för sina framträdande bidrag till glaciärforskning och till samhället i stort.

SSAG tilldelade följande medalj 2016

SSAG:s medalj i guld till Didier Fassin, James D. Wolfensohn Professor of Social Science, Institute for Advanced Study, Princeton, USA. Utifrån medicinsk antropologi har professor Fassin utvidgat sin forskning till en övergripande humanitär antropologi som kommit att inriktas mot utsatta grupper och de samhälleliga institutioner som bidrar till att göra dem utsatta.

SSAG tilldelade följande medalj 2015

Vegamedaljen

Vegamedaljen

Vegamedaljen till Lesley Head, Distinguished Professor of Geography vid Australian Centre for Cultural Environmental Research, University of Wollongong, Wollongong, Australien. Professor Head får priset för sina bidrag till den breda vetenskapen kulturgeografi.

SSAG tilldelade följande medaljer 2014

Vegamedaljen till Compton James Tucker, Senior Earth Scientist vid NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA och Adjunct Professor vid Department of Geographical Sciences, University of Maryland, College Park, USA. Han tilldelas medaljen för sina bidrag till det geografiska vetenskapsområdet fjärranalys.

Johan August Wahlbergs medalj i guld till Guðrún Gísladóttir, professor i geografi vid School of Engineering and Natural Sciences, Islands universitet, Reykjavik, Island. Professor Gísladóttir får priset för sina bidrag till vår förståelse av markförstörelse och ökenspridning.

SSAG tilldelade följande medaljer 2013

Sven Hedins medalj i guld till Håkan Wahlquist för hans insatser inom Central- och Sydasiens forskningshistoria och antropologi och i synnerhet för hans forskning om Sven Hedins upptäckts- och forskningsresor.

Anders Retzius medalj i guld till Paul Stoller, professor i antropologi vid West Chester University, Pennsylvania, USA.

medaljutdelning_2012_liten

Sällskapets högste beskyddare, H.M. Konungen, delar ut SSAG:s medaljer 2012 på Kungliga slottet i Stockholm.

SSAG tilldelade följande medaljer 2012

Anders Retzius medalj i guld till Don Mitchell, Syracuse, USA.

Johan August Wahlbergs medalj i guld till Dieter Soyez, Köln, Tyskland.

Johan August Wahlbergs medalj i silver till Anders Fridfeldt, Stockholm.

SSAG tilldelade följande medaljer 2011

Vegamedaljen till Terry Callaghan som är professor i arktisk ekologi vid University of Sheffield. Han har under hela sin karriär lyckats påvisa behovet av specialkunskaper om hur terrestra ekosystem reagerar på förändringar i ultraviolett strålning och klimatförändringar för att kunna göra förutsägelser om förändringar ur ett store geografiskt perspektiv. Han har lett flera internationella forskningsprojekt, nätverk och miljöutvärderingar, bl.a. Arctic Climate Research Assessment (ACIA). Sedan 1996 har professor Callaghan varit föreståndare för Abisko naturvetenskapliga station (ANS) och därmed varit anställd av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), tills helt nyligen då stationen togs över av Polarforskningssekretariatet. Terry Callaghan har under tio år lett nätverket Scandinavian – North European Network of Terrestrial Field Bases (SCANNET) som är ett nätverk av arktiska forskningsstationer. Han har nyligen lyckats få EU-finansiering för ett stort projekt kallat International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (INTERACT), inom vilket forskning och miljöövervakning vid 34 forskningsstationer spridda över flera olika geografiska regioner i Arktis ska länkas samman.

Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor Carole Crumley vars forskningsfokus är historisk ekologi och landskapsarkeologi. Hon förenar på ett unikt sätt kunskaper inom kvartärgeologi, geografi, ekologi, antropologi och arkeologi. Med sin forskning visar professor Crumley tydligt hur kunskaper inom de vetenskaper som SSAG stöttar kan förenas i forskningsprojekt vars resultat får betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Hon har under de senaste två åren varit gästforskare på Stockholm Resilience Centre.

Tidigare

Tidigare medaljörer (PDF)