Stipendier

Lediga stipendier 2024

Blanketter

Ansökningsblankett
Rekvisitionsblankett
Redovisningsblankett

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) ledigförklarar stipendier för mastersstudenters fältarbeten HT 2024. SSAG ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Stipendierna sökes skriftligen på särskild ansökningsblankett som, tillsammans med bilagor, skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast 9 juni 2024 via post och e-post. (Har ansökan kommit in via e-post 9 juni så är det accepterat även om ansökan via post kommer senare på grund av förseningar hos PostNord.)

Ansökningsblanketten laddas ned från denna sida, se blanketter ovan. Mer instruktioner längre ner på sidan.

Observera att medlemsavgiften till SSAG måste vara erlagd för att ansökan skall behandlas. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Ansök om medlemskap här: https://blimedlem.foreningshuset.se/s_s_a_g

Utdelning sker ur följande fonder:

 • Andréefonden – för främjande av svensk och norsk fysisk-geografisk forskning.
 • Vegafonden – för främjande av geografisk forskning och forskningsresor.
 • SSAG:s egna fonder och av SSAG förvaltade fonder.

Forskarstuderande och masterstudenter

Stöd ges till forskarstuderande och och masterstudenter som är medlemmar i SSAG. För doktorander bör ansökan upprättas i samråd med handledare. Medel ges upp till fyra gånger för avhandlingsarbete. I första hand ger SSAG stöd till fältarbeten. Stipendierna för forskarstuderande uppgår vanligtvis till 20 000–50 000 kronor. För ytterligare information, se ”Praxis vid utdelning…” nedan.

Även masterstudenter kan söka stöd vid två tillfällen under året. Speciella medel finns avsatta för att dela ut 2–3 stipendier inom respektive ämnesområde (antropologi, kulturgeografi, naturgeografi). Stipendierna uppgår vanligtvis till ett maxbelopp av 25 tusen kronor vardera. Beslut meddelas i början av januari och början av juni. Stipendier som söks i januari ska vara ämnade för att användas under vårterminen, stipendier som söks i maj ska vara ämnade för höstterminen.

Ansökan skall innehålla följande bilagor:

 • Bilaga 1: beskrivning av forskningsprojektet (max 4 A4-sidor, för masterstudenter max 1,5 sida)
 • Bilaga 2: ekonomisk plan och tidsplan (max 2 A4-sidor). För masterstudenter max 1 sida
 • Bilaga 3: curriculum vitae
 • Bilaga 4: handledarens tillstyrkan/rekommendation (för masterstudenter alternativt programansvarig eller motsvarande)

Post-doc stipendier

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) ledigförklarar stipendium för stöd till postdoktoral forskning i naturgeografi, kulturgeografi och antropologi. Stipendiet uppgår till max 80 000 kr. Detta stipendium är öppet för juniora, icke docentkompetenta, forskare som behöver göra fältarbete för att utveckla nya forskningsidéer. Idealt bör forskningsprojektet syfta till att utforska nya forskningsprojekt efter avslutad doktorsexamen.

Även om SSAG främst stöder fältarbete, ska det postdoktorala forskningsprojektet mer generellt syfta till att skaffa empiriskt material för utvecklingen av nya forskningsteman med ett fokus som skiljer sig från avhandlingsarbetet. Stipendiet kan täcka kostnader för t.ex. resor, fältarbete och forskningsutrustning. Lön kan inte täckas av SSAGs stipendier. Medlemskap i SSAG vid tiden för ansökan är en förutsättning.

Ansökan skall innehålla följande bilagor:

 • Bilaga 1: beskrivning av forskningsprojektet (max 4 A4-sidor)
 • Bilaga 2: ekonomisk plan och tidsplan (max 2 A4-sidor)
 • Bilaga 3: curriculum vitae

Instruktioner och adresser

Ansökan samt bilagor skall inlämnas i ett exemplar via post och samtidigt sändas med e-post till den e-postadress som anges i ansökningsblanketten. Endast en fil (alla relevanta filer läggs ihop till en enda pdf eller Word-fil) skall bifogas e-postversionen av ansökan. Sökanden måste uppkalla filen efter sig själv – det vill säga den sökandes efternamn skall finnas i filnamnet. Ansökan och bilagor skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast sista ansökningsdag (se ovan). Ofullständig, endast e-postad, faxad eller för sent inkommen ansökan behandlas inte. Observera att samtliga dokument du vill få beaktade måste ha inkommit i ett exemplar via post samt via e-post. Beslut om eventuell utdelning ges i slutet av mars, för masterstudenter i slutet av januari och början av juni.

Till dessa adresser skall ansökan skickas

Om du är doktorand/post-doc och naturgeograf skicka ansökan till ansokan.naturgeografi@ssag.se, är du kulturgeograf till ansokan.kulturgeografi@ssag.se och är du antropolog till ansokan.antropologi@ssag.se.

Om du är masterstudent skickar du ansökan beroende på ämnestillhörighet till ansokan.master.naturgeografi@ssag.se, ansokan.master.kulturgeografi@ssag.se eller ansokan.master.antropologi@ssag.se.

Sedan skickar du även in 1 exemplar per post till SSAG:s sekreterare:

Docent Jonas Åkerman
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund

Praxis vid utdelning av stipendier

SSAG:s ändamål är att stödja geografisk och antropologisk forskning. Normalt ges stöd enbart till studerande eller verksamma vid institution i Sverige där geografisk och antropologisk forskning bedrivs. Medlemskap i SSAG förutsätts. Stöd ges vanligen enbart vid fyra tillfällen. Kostnaderna skall vara specificerade i den ekonomiska planen och motiverade i ansökan.

Stöd ges främst för nedan angivna ändamål:

 • Direkta kostnader i samband med fältarbete (t.ex. resor, transporter, logi).
 • Traktamente, fördyrade levnadsomkostnader, normalt ej mer än 150 kr/dag.
 • Förbrukningsmaterial (specificerad).
 • Mindre dyrbar mätutrustning alternativt hyrning av mätutrustning.
 • Analyskostnader (specificerade).
 • Resa i samband med forskning, t.ex. analys och bearbetning av data (välmotiverad).
 • Kostnader för deltagande i fältarbete för assistent och tolk.

SSAG delar inte ut medel till enskilda personer för deltagande i forskarexkursioner. I mån av ”överskott”, inom kvoten för någon av de tre disciplinerna (kulturgeografi, naturgeografi och antropologi) kan dock SSAG bevilja institutioner mindre bidrag för forskningsexkursioner. Ansökningshandlingarna skall i sådana fall utformas av den ansvariga läraren och inlämnas av den berörda institutionens ledning.

Dessutom kan bokprojekt stödjas i mån av överskott. För alla ansökningar prioriterar SSAG främst att stödja projekt som inkluderar resor eller fältarbete.

Vid redovisning skall utgifter redovisas med originalkvitton (kvitton på internetbetalningar godtas). Traktamente behöver inte redovisas med kvitton. En kopia av den ekonomiska plan som följt ansökan skall bifogas redovisningen. Har medel från andra fonder erhållits för samma projekt skall detta redovisas. Vid uttag av kostnader för traktamenten och bilersättning förutsätts att inte medel för samma ändamål också erhållits från annan fond. Då SSAG ger medel för en begränsad del av ett större projekt kan styrelsen, då den finner detta motiverat, specificera användningen av medel från SSAG:s fonder.

Observera att stipendier enligt lag är privata och inte kan förvaltas av t.ex. universitetsinstitutioner. SSAG godkänner därför inte faktureringar från institutionerna.

Något nytt stipendium kan inte påräknas innan föregående anslag redovisats och godkänts. Stipendiet skall slutredovisas inom två år. Om stipendiet inte förbrukats efter två år skall ansökan om förlängd nyttjanderätt sändas till styrelsen (sekreteraren). Tilldelade, ej utnyttjade medel återgår till SSAG efter tre år.

Kontakt

Frågor besvaras av sekreteraren via e-post: sekreterare@ssag.se