Stipendier

Lediga stipendier 2019

Blanketter
Ansökningsblankett
Rekvisitionsblankett
Redovisningsblankett

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) ledigförklarar härmed sina stipendier för 2019. SSAG ger stöd till geografisk och antropologisk forskning. Stipendierna sökes skriftligen på särskild ansökningsblankett som, tillsammans med bilagor, skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast 15 januari 2019. Ansökningsblanketten laddas ned från denna sida, se blanketter ovan.

Utdelning sker ur följande fonder:
Andréefonden – för främjande av svensk och norsk fysisk-geografisk forskning.
Vegafonden – för främjande av geografisk forskning och forskningsresor.
Johan August Wahlbergs minnesfond
SSAG:s egna fonder och av SSAG förvaltade fonder

Medlen ges i första hand till forskarstuderande och icke-docentkompetenta forskare som är medlemmar i SSAG. Även masterstudenter kan erhålla stöd. För masterstudenter liksom för doktorander bör ansökan upprättas i samråd med handledare. Medel ges upp till fyra gånger för avhandlingsarbete. I första hand ger SSAG stöd till fältarbeten. För ytterligare information, se ”Praxis vid utdelning…” nedan.

Ansökan skall innehålla följande bilagor:
– Bilaga 1: beskrivning av forskningsprojektet (max 4 A4-sidor)
– Bilaga 2: ekonomisk plan och tidsplan (max 2 A4-sidor)
– Bilaga 3: curriculum vitae
– för doktorander och masterstudenter: handledarens tillstyrkan i Bilaga 4.

Ansökan samt bilagor skall inlämnas i ett exemplar via post och samtidigt sändas med e-post till den e-postadress som anges i ansökningsblanketten. Endast en fil (alla relevanta filer läggs ihop till en enda pdf eller Word-fil) skall bifogas e-postversionen av ansökan. Sökanden måste uppkalla filen efter sig själv – det vill säga den sökandes efternamn skall finnas i filnamnet. Ansökan och bilagor skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast sista ansökningsdag (se ovan). Ofullständig, endast e-postad, faxad eller för sent inkommen ansökan behandlas inte. Observera att samtliga dokument du vill få beaktade måste ha inkommit i ett exemplar via post samt via e-post. Beslut om eventuell utdelning ges i slutet av mars.

Till dessa adresser skall ansökan skickas
Om du är naturgeograf skickas ansökan till ansokan.naturgeografi@ssag.se, är du kulturgeograf till ansokan.kulturgeografi@ssag.se och är du antropolog till ansokan.antropologi@ssag.se. Sedan skickar du även in 1 exemplar per post till SSAG:s sekreterare:

Docent Jonas Åkerman
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
221 00 Lund

Praxis vid utdelning av stipendier
SSAG:s ändamål är att stödja geografisk och antropologisk forskning. Normalt ges stöd enbart till studerande eller verksamma vid institution i Sverige där geografisk och antropologisk forskning bedrivs. Forskare som disputerat kan erhålla stöd men forskare med docentkompetens kan endast undantagsvis (t.ex. vid speciella utlysningar) påräkna stöd. Medlemskap i SSAG förutsätts. Stöd ges vanligen enbart vid fyra tillfällen. Kostnaderna skall vara specificerade i den ekonomiska planen och motiverade i ansökan.

Stöd ges främst för nedan angivna ändamål:
• Direkta kostnader i samband med fältarbete (t.ex. resor, transporter, logi).
• Traktamente, fördyrade levnadsomkostnader, normalt ej mer än 150 kr/dag.
• Förbrukningsmaterial (specificerad).
• Mindre dyrbar mätutrustning alternativt hyrning av mätutrustning (ej datorer).
• Analyskostnader (specificerade).
• Resa i samband med forskning, t.ex. analys och bearbetning av data (välmotiverad).
• Kostnader för deltagande i fältarbete för assistent och tolk.

SSAG delar inte ut medel till enskilda personer för deltagande i forskarexkursioner. I mån av ”överskott”, inom kvoten för någon av de tre disciplinerna (kulturgeografi, naturgeografi och antropologi) kan dock SSAG bevilja institutioner mindre bidrag för forskningsexkursioner. Ansökningshandlingarna skall i sådana fall utformas av den ansvariga läraren och inlämnas av den berörda institutionens ledning.

Vid redovisning skall utgifter redovisas med originalkvitton (kvitton på internetbetalningar godtas). Traktamente behöver inte redovisas med kvitton. En kopia av den ekonomiska plan som följt ansökan skall bifogas redovisningen. Har medel från andra fonder erhållits för samma projekt skall detta redovisas. Vid uttag av kostnader för traktamenten och bilersättning förutsätts att inte medel för samma ändamål också erhållits från annan fond. Då SSAG ger medel för en begränsad del av ett större projekt kan styrelsen, då den finner detta motiverat, specificera användningen av medel från SSAG:s fonder.

Observera att stipendier enligt lag är privata och inte kan förvaltas av t.ex. universitetsinstitutioner. SSAG godkänner därför inte faktureringar från institutionerna.

Något nytt stipendium kan inte påräknas innan föregående anslag redovisats och godkänts. Stipendiet skall slutredovisas inom två år. Om stipendiet inte förbrukats efter två år skall ansökan om förlängd nyttjanderätt sändas till styrelsen (sekreteraren). Tilldelade, ej utnyttjade medel återgår till SSAG efter tre år.

Kontakt
Frågor besvaras av sekreteraren via e-post: sekreterare@ssag.se

Post-doc stipendier

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) ledigförklarar stipendium för stöd till postdoktoral forskning i naturgeografi, kulturgeografi och antropologi. Stipendiet uppgår till 80 000 kr. Detta stipendium är öppet för unga forskare som behöver göra fältarbete för att utveckla nya forskningsidéer. Idealt bör forskningsprojektet syfta till att utforska nya forskningsprojekt efter avslutad doktorsexamen.

Även om SSAG främst stöder fältarbete, ska det postdoktorala forskningsprojektet mer generellt syfta till att skaffa empiriskt material för utvecklingen av nya forskningsteman med ett fokus som skiljer sig från avhandlingsarbetet. Stipendiet kan täcka kostnader för t.ex. resor, fältarbete och forskningsutrustning. Lön kan inte täckas av SSAGs stipendier. Medlemskap i SSAG vid tiden för ansökan är en förutsättning.

Ansökan skall innehålla följande bilagor:
– Bilaga 1: beskrivning av forskningsprojektet (max 4 A4-sidor)
– Bilaga 2: ekonomisk plan och tidsplan (max 2 A4-sidor)
– Bilaga 3: curriculum vitae

Ansökan samt bilagor skall inlämnas i ett exemplar via post och samtidigt sändas med e-post till den e-postadress som anges i ansökningsblanketten. Endast en fil (alla relevanta filer läggs ihop till en enda pdf eller Word-fil) skall bifogas e-postversionen av ansökan. Sökanden måste uppkalla filen efter sig själv – det vill säga den sökandes efternamn skall finnas i filnamnet. Ansökan och bilagor skall vara SSAG:s sekreterare tillhanda senast sista ansökningsdag (se ovan). Ofullständig, endast e-postad, faxad eller för sent inkommen ansökan behandlas inte. Observera att samtliga dokument du vill få beaktade måste ha inkommit i ett exemplar via post samt via e-post. Beslut om eventuell utdelning ges i slutet av mars. Stöd från SSAG ska tillkännages i alla publikationer eller andra spridningskanaler relaterade till forskningen som fått stöd.

Till dessa adresser skall ansökan skickas
Om du är naturgeograf skickas ansökan till ansokan.naturgeografi@ssag.se, är du kulturgeograf till ansokan.kulturgeografi@ssag.se och är du antropolog till ansokan.antropologi@ssag.se. Sedan skickar du även in 1 exemplar per post till SSAG:s sekreterare:

Docent Jonas Åkerman
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Lunds universitet
221 00 Lund

Praxis vid utdelning av stipendier
SSAG:s ändamål är att stödja geografisk och antropologisk forskning. Normalt ges stöd enbart till studerande eller verksamma vid institution i Sverige där geografisk och antropologisk forskning bedrivs. Forskare som disputerat kan erhålla stöd men forskare med docentkompetens kan endast undantagsvis (t.ex. vid speciella utlysningar) påräkna stöd. Medlemskap i SSAG förutsätts. Stöd ges vanligen enbart vid fyra tillfällen. Kostnaderna skall vara specificerade i den ekonomiska planen och motiverade i ansökan.

Stöd ges främst för nedan angivna ändamål:

  • Direkta kostnader i samband med fältarbete (t.ex. resor, transporter, logi).
  • Traktamente, fördyrade levnadsomkostnader, normalt ej mer än 150 kr/dag.
  • Förbrukningsmaterial (specificerad).
  • Mindre dyrbar mätutrustning alternativt hyrning av mätutrustning (ej datorer).
  • Analyskostnader (specificerade).
  • Resa i samband med forskning, t.ex. analys och bearbetning av data (välmotiverad).
  • Kostnader för deltagande i fältarbete för assistent och tolk.

Vid redovisning skall utgifter redovisas med originalkvitton (kvitton på internetbetalningar godtas). Traktamente behöver inte redovisas med kvitton. En kopia av den ekonomiska plan som följt ansökan skall bifogas redovisningen. Har medel från andra fonder erhållits för samma projekt skall detta redovisas. Vid uttag av kostnader för traktamenten och bilersättning förutsätts att inte medel för samma ändamål också erhållits från annan fond. Då SSAG ger medel för en begränsad del av ett större projekt kan styrelsen, då den finner detta motiverat, specificera användningen av medel från SSAG:s fonder.

Observera att stipendier enligt lag är privata och inte kan förvaltas av t.ex. universitetsinstitutioner. SSAG godkänner därför inte faktureringar från institutionerna.

Något nytt stipendium kan inte påräknas innan föregående anslag redovisats och godkänts. Stipendiet skall slutredovisas inom två år. Om stipendiet inte förbrukats efter två år skall ansökan om förlängd nyttjanderätt sändas till styrelsen (sekreteraren). Tilldelade, ej utnyttjade medel återgår till SSAG efter tre år.

Kontakt
Frågor besvaras av sekreteraren via e-post: sekreterare@ssag.se.