Alfortska priset till Lina Eklund

Lina Eklund, Lunds universitet, har tilldelas det Alfortska priset för sin avhandling ”No friends but the mountains” – Understanding Population Mobility and Land Dynamics in Iraqi Kurdistan. Prissumman är på 40.000 kr.

Motivering
Lina Eklund använder såväl natur- som kulturgeografiska metoder för att undersökta ett brett spektrum av möjliga drivkrafter för migration inom och från Irakiska Kurdistan. Avhandlingen är pedagogisk, välskriven, solid och aktuell, och resultaten klarlägger på ett övertygande sätt de relativa rollerna och tidsdynamiken för de olika identifierade drivkrafterna. Ett tydligt och viktigt resultat är att naturgivna förändringar (torka) har varit en underordnad drivkraft för migration i förhållande till politiskt inducerade sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga förändringar.