Inbjudan att nominera 2017 års geografilärare

Pris till geografilärare inrättat av Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG)

Svenska Nationalkommittén för geografi och SSAG, som bland annat har i uppgift att främja forskning och utbildning inom ämnesområdet geografi samt att verka för att stärka geografins ställning i samhället, har beslutat att tillsammans utlysa ett årligt pris för lärare i geografi. Priset är ett stipendium som avser att stödja och uppmärksamma geografilärare verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan och som utför sitt arbete med stor skicklighet.

Lärarskicklighet som premieras med detta pris innebär att undervisa i geografi utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med priset uppmärksammas lärare med engagemang för sitt ämne, vilja att använda olika geografiska metoder och verktyg samt utveckla sin undervisning i syfte att skapa intresse och engagemang hos eleverna för geografiska frågor.

Priset, som denna gång är på 30 000 kronor, och möjliggörs av SSAGs fonder, utdelas vid det årliga Kollokvium som Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska Nationalkommittén för geografi inbjuder till.

Priset alterneras mellan lärare verksamma i grundskolan och gymnasieskolan. År 2017 riktas priset till lärare i geografi inom gymnasieskolan.

Nomineringarna ska beskriva den föreslagna priskandidatens lärargärning utifrån kriterierna för lärarskicklighet ovan. Nomineringen ska också ge uppgifter om den föreslagna kandidatens namn, bostadsadress, e-postadress samt skolans namn och adress.

Nomineringar kan ske av skolledare, lärare vid lärarutbildningar i geografi samt av geografilärare vid grund- och gymnasieskolor.

Nomineringar ska vara Geografilärarnas Riksförening tillhanda senast den 13 mars 2017 och mailas till sekreteraren i Geografilärarnas Riksförening, David Örbring, david.orbring@gmail.com.

Mottagare av detta pris utses av Nationalkommittén i geografi och SSAG.

Inbjudan (pdf)