Abstracts 25 november och workshop 11 december om politik, företagande och genus

Varje dag översvämmas vi av nyheter som analyserar länders och världens ekonomiska tillstånd. Ett centralt och ofta förekommande tema är företagens och hela realekonomins betydelse och bidrag till vår försörjning på kort och lång sikt. Frågor som rör företagande, främjande av entreprenörskap och innovationer, samt tillväxt har alltid spelat en central roll i politiken på alla upptänkliga nivåer. Dessa frågor utgör utmärkta fält för att studera genusfrågor i sin bredaste definition.

Under workshopen kommer vi att i ett historiskt, samtida och/eller rumsligt perspektiv kunna belysa någon av följande (eller relaterade) frågor:

  • ŸPå vilket sätt kan näringslivets och företagandets genusstrukturer gestaltas?
  • ŸHur påverkar tillväxtpolitik på makro-, meso- och mikronivå genusstrukturer inom näringslivet?
  • ŸHur påverkar regional och lokal politik företagandets villkor, särskilt småföretagandets villkor?
  • ŸHur påverkar genusstrukturer direkt och indirekt tillväxt i olika regioner och länder?
  • ŸHur påverkar genusstrukturer utnyttjande av naturresurser? Och omvänt, hur påverkar utnyttjande av naturresurser genusstrukturer?
  • ŸVilka institutioner, mönsterbundenheter och andra synliga och osynliga strukturer präglar genusstrukturerna i det ekonomiska livet?
  • ŸVilka förändringsprocesser gällande exempelvis genuskodning kan vi lära av?

Workshopens resultat kommer att mynna ut i en bok under ovannämnda tema. Inbjudan riktas till dig som är antropolog, ekonomisk historiker, etnolog, företagsekonom, genusvetare, geograf, historiker, miljövetare, nationalekonom, statsvetare, samt andra relevanta discipliner. Boken ”Politik, företagande och genus” kommer att ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi under 2016. Deltagandet i workshopen är kostnadsfritt.

Tidtabell/relevanta datum
25 november 2015: Abstracts
11 december 2015: Workshop med deltagarna på Enter forum

ENTER Forum inbjuder till workshop om Tema: Politik, Företagande och Genus (PDF)

ENTER Forum inbjuder till workshop om Tema: Politik, Företagande och Genus – Call for papers (PDF)