• SSAG ger ut de vetenskapliga tidskrifterna Geografiska Annaler A och B samt den populärvetenskapliga årsboken Ymer.
  • SSAG stöder geografisk och antropologisk forskning genom stipendier.
  • SSAG arrangerar sammankomster med föredrag och det vetenskapliga symposiet Vegadagen med internationella föredragshållare.
  • SSAG delar ut medaljer.

Den som är intresserad av geografi eller antropologi är välkommen att bli medlem.

Medlemskap
Publikationer
Stipendier
Medaljer
Organisation
Stadgar och bestämmelser
Historia
Kontakt

Alfortska priset 2017 till Robin Blomdin

Robin Blomdins avhandling ”Paleoglaciology of the Tian Shan and Altai Mountains, Central Asia” tilldelas 2017 års Alfortska pris av SSAG. Avhandlingen är genomförd med stort inslag av både fjärranalys och fältstudier i Centralasiens otillgängliga bergstrakter. Den har klarlagt den rumsliga omfattningen av nedisning i området under sista glaciala maximiskede, tidsbestämt detta skede i området och gett en solid bas för framtida forskning om äldre nedisningsskeden i området. Pristagaren har disputerat vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

SSAGs stipendier 2017

Utdelade stipendier 2017

Professor Tandong Yao tilldelas 2017 års Vegamedalj

SSAG beslutar att tilldela 2017 års Vegamedalj till professor Tandong Yao, direktör för Institute of Tibetan Plateau Research (ITP) vid Chinese Academy of Sciences (CAS) samt direktör vid CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences. Professor Yao får priset för sina framträdande bidrag till glaciärforskning och till samhället i stort. Professor Yaos forskning berör glaciärer och miljö på den Tibetanska platån, särskilt inom det kryosfäriska forskningsfältet. Han har lett flera forskningsprogram – ofta tillsammans med amerikanska, franska, tyska och japanska forskare – under de senaste 20 åren. Ett av hans senare arbeten visar att den globala uppvärmningen, som orsakar en tillbakagång av glaciärerna på den Tibetanska platån, samverkar med indiska monsunvindar och västliga vindar. Forskningsprogrammet Third Pole Environment (TPE), som leds av professor Yao, har blivit internationellt betydelsefullt. Inom detta program har professor Yao också samarbetat med svenska forskare.

Vegadagen 2017